LIDAR LASER BEAMS KAPPET OVER HAWAII 28. JANUAR 2023LIDAR LASER BEAMS CAPTURED OVER HAWAII ON JANUARY 28, 2023.

INFO OM :

LIDAR, som står for “Light Detection and Ranging”, er en fjernmålingsteknikk som bruker lys i form av en pulsert for å måle avstander fra jorden til forskjellige objekter eller overflater.

Her er en grunnleggende oversikt over LIDAR:

Hvordan det fungerer:

 1. Laseremisjon: En LIDAR-enhet sender ut en laserstråle mot et mål.
 2. Refleksjon: Denne strålen reflekteres tilbake fra målet til LIDAR-enheten.
 3. Måling av tid: Tiden det tar for laserstrålen å komme tilbake til enheten, blir målt. Basert på denne tiden og lysets hastighet, kan avstanden til objektet beregnes.

Hovedkomponenter:

 1. Laser: Sender ut korte pulser av lys.
 2. Skanner og optikk: Dirigerer laserstrålen.
 3. Fotodetektor og mottaker: Mottar den reflekterte laserstrålen.
 4. Posisjonssystem: Oftest et kombinert GPS (Global Positioning System) og INS (Inertial Navigation System) som bestemmer enhetens eksakte posisjon og orientering.

Typer LIDAR:

 1. Terrestrisk LIDAR: Ofte brukt på bakkenivå og er nyttig for detaljerte landskap- og bygningsundersøkelser.
 2. Flybåren LIDAR: Montert på et fly eller drone. Det er spesielt nyttig for kartlegging av større områder, som skoger, floder eller urbane områder.
 3. Mobil LIDAR: Montert på et kjøretøy og brukes ofte til kartlegging av veier og infrastruktur.
 4. Doppler LIDAR: Måler vindhastighet og -retning ved å detektere frekvensforskyvningen av den tilbakevendte laserstrålen på grunn av bevegelse.

Bruksområder:

 • Topografisk kartlegging: Kartlegging av landskap, flodleier, kystlinjer og mer.
 • Skogbruk: Estimering av trehøyde, biomasse og karbonlager.
 • Byplanlegging: Kartlegging av bygninger, veier og infrastruktur.
 • Miljøovervåking: Undersøkelser av endringer i landskapet, erosjon, etc.
 • Arkeologi: Oppdagelse av skjulte strukturer eller landskapsegenskaper.
 • Vindenergi: Måling av vindprofilen ved potensielle steder for .

Fordeler:

 • Høy nøyaktighet: LIDAR kan gi svært detaljerte og nøyaktige 3D-representasjoner av overflater.
 • Evne til å “se” gjennom vegetasjon: Spesielt med flybåren LIDAR, kan man få detaljer om terrenget selv under tett skog.

Begrensninger:

 • Kostbart: Spesielt flybåren LIDAR kan være dyrt å implementere.
 • Må behandle store mengder data: LIDAR-genererte datasett kan være store og krever avanserte databehandlingsmetoder.

https://twitter.com/SubaruTel_Eng/status/1620210575111327745https://twitter.com/SubaruTel_Eng/status/1620210575111327745 Subaru Telescope Eng på X: “28. januar 2023 fanget HST, Subaru-Asahi Star Camera grønne laserlys i den overskyede himmelen over Maunakea, Hawai`i. Lysene antas å være fra en fjernsenserende høydemåler-satellitt ICESAT-2/43613. Se videoen: https://t.co/xqoJvSa24s #SubaruTelescope https://t.co/5hhIsewuNp” / X ( twitter.com ) Subaru Telescope Eng on X: “On Jan 28, 2023, HST, Subaru-Asahi Star Camera captured green laser lights in the cloudy sky over Maunakea, Hawai`i. The lights are thought to be from a remote-sensing altimeter satellite ICESAT-2/43613. Watch the video: https://t.co/xqoJvSa24s #SubaruTelescope https://t.co/5hhIsewuNp” / X (twitter.com)

https://www.youtube-nocookie.com/embed/QhhmxJsZzQU?start=1s&rel=0&autoplay=0&showinfo=0&enablejsapi=0

1 月 28 日 に さ た の レ ー 女 ー の 正体 伊 か り ま し た さ す が 、 シ ミ ュ ー シ ョ ン と 全 け い ま す – YouTube 1月28日に現れた緑色のレーザーの正体がわかりました さすがNASA、シミュレーションと完全に一致しています – YouTube

PÅ VESTsiden av det store øya HAWAII ER ON THE WESTERN SIDE OF THE BIG ISLAND OF HAWAII IS MAUIMAUI::

Lysene antas å være fra en fjernsenserende høydemåler The lights are thought to be from a remote-sensing altimeter [ NASA ][NASA]satellitt ICESAT-2/43613. satellite ICESAT-2/43613.

http://web.archive.org/web/20161025235345/https://icesat-2.gsfc.nasa.gov/http://web.archive.org/web/20161025235345/https://icesat-2.gsfc.nasa.gov/ ICESat-2 ( archive.org ) ICESat-2 (archive.org)

SENESTE DE BLAMTE :LATER THEY BLAMED CHINA:

https://www.popularmechanics.com/space/satellites/a42998251/nasa-says-china-flashed-green-lasers-over-hawaii/https://www.popularmechanics.com/space/satellites/a42998251/nasa-says-china-flashed-green-lasers-over-hawaii/

Japan sa opprinnelig at lysene kom fra NASA:Japan originally said the lights came from NASA:

NASA sier:NASA Says:

En forsker fra NASA sier en A NASA scientist says a Kinesisk satellittChinese satellite blinket tidligere uidentifiserte lys over Hawaii forrige måned. flashed previously unidentified lights over Hawaii last month.

Japan sa opprinnelig lysene Japan originally said the lights kom fra NASAcame from NASA..

En uke etter hendelsen, eksperter ved National Astronomical Observatory of Japan ( NAOJ ), som medeier kameraet, A week after the incident, experts at the National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ), which co-owns the camera, hevdet på Twitterclaimed on Twitter at det grønne lyset stammet fra radar på NASA-satellitten ICESat-2. Men en uke senere reviderte NAOJ teorien og sa at basert på banen var det lite sannsynlig at lysene tross alt kom fra NASAs satellitt. that the green light originated from radar on the NASA satellite ICESat-2. But a week later, NAOJ revised its theory, saying that based on the trajectory, it was unlikely the lights were coming from NASA's satellite after all.

Daqi-1 ble lansert i april. Satellitten har LIDAR ( laseravbildning, deteksjon og rekkevidde ) The Daqi-1 was launched in April. The satellite has LIDAR (laser imaging, detection, and ranging) for å oppdagefor detecting atmosfæriske aerosoler og karbondioksid. Daqi-1 måler også nitrogendioksid, svoveldioksid, ozon og fin partikkelforurensning. Lidar bruker laserstråler for kartlegging, og det antas at disse laserne opplyste himmelen over Hawaii i januar. atmospheric aerosols and carbon dioxide. Daqi-1 also measures nitrogen dioxide, sulfur dioxide, ozone, and fine particle pollution. Lidar uses laser beams for mapping, and it's believed that these lasers illuminated the sky over Hawaii in January.

Daqi-1 er ikke den eneste satellitten som bruker LIDAR for å overvåke Jorden. Den The Daqi-1 isn't the only satellite using LIDAR to monitor Earth. The Cloud-Aerosol Lidar og Infrarød Pathfinder Satellite ObservationCloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation ( CALIPSO ) har gått i bane i mer enn 15 år. CALIPSOs høye spektrale oppløsnings-lider ( HSRL ) ga de første globale observasjonene av den nordatlantiske planteplanktonblomstringen. (CALIPSO) has been orbiting for more than 15 years. The CALIPSO's High Spectral Resolution Lidar (HSRL) provided the first global observations of the North Atlantic phytoplankton bloom.

Tidlige NASA-eksperimenter beviste verdien av å kretse rundt LIDAR. For eksempel LITE (Early NASA experiments proved the value of orbiting LIDAR. For example, the LITE (Lidar In-Space Technology ExperimentLidar In-Space Technology Experiment) ble brukt i 1994 som det første LIDAR-systemet for atmosfæriske studier fra verdensrommet. Instrumentet ble plassert i nyttelastbukta til Space Shuttle Discovery, målte jordens skydekke og sporet forskjellige partikler i atmosfæren.) was used in 1994 as the first LIDAR system for atmospheric studies from space. The instrument was positioned in the payload bay of Space Shuttle Discovery, measured Earth's cloud cover, and tracked various particles in the atmosphere.

LIDARLIDAR

LIDAR TIL PREDIKT HØY ENERGI LASER WEAPON EFFEKTIVITETLIDAR TO PREDICT HIGH ENERGY LASER WEAPON EFFECTIVENESS

http://web.archive.org/web/20180724101230/http://www.psicorp.com/sites/psicorp.com/files/articles/SR-2018-5%20dms.pdfhttp://web.archive.org/web/20180724101230/http://www.psicorp.com/sites/psicorp.com/files/articles/SR-2018-5%20dms.pdf

Dermed søker marinen ny evne til dynamisk å karakterisere den maritime atmosfæren Thus the Navy seeks new capability to dynamically characterize the maritime atmosphere for å forutsi laservåpenets effektivitet.in order to predict laser weapon effectiveness.

Atmosfæriske dempningsdata ved bølgelengden til våpenet kan brukes til å generere et “ Laser Effektivitetsområde ” slik at et skips taktiske team kan avgjøre om LWS er Atmospheric attenuation data at the wavelength of the weapon can be used to generate a “Laser Effectiveness Range” so a ship's tactical team can determine whether the LWS is et passende våpenvalgan appropriate weapon choice for en gitt trussel. for a given threat.

Systemer som kan karakterisere atmosfæren kontinuerlig, og som gir data for en halvkule sentrert på fartøyet, og som også kan operere på forespørsel, vil gi størst fleksibilitet.Systems that can characterize the atmosphere continuously, providing data for a hemisphere centered on the vessel, and that also can operate on-demand, will provide the greatest flexibility.

Vi utvikler en avansert, meget kompakt lidar som er i stand til kontinuerlig, automatisert kartlegging av atmosfærisk utryddelse. Lidar er en velutviklet og vellykket fjernmålingsteknikk for overvåking av aerosoler i den nedre atmosfæren.We are developing an advanced, highly compact lidar capable of continuous, automated mapping of atmospheric extinction. Lidar is a well-developed and successful remote sensing technique for monitoring aerosols in the lower atmosphere.

DIREKTERT ENERGI-VAPONDIRECTED ENERGY WEAPON

https://www.researchgate.net/profile/Roberto-Sabatini-3/publication/281052477_Airborne_Laser_Sensors_and_Integrated_Systems/links/59d7718fa6fdcc52acae71f0/Airborne-Laser-Sensors-and-Integrated-Systems.pdfhttps://www.researchgate.net/profile/Roberto-Sabatini-3/publication/281052477_Airborne_Laser_Sensors_and_Integrated_Systems/links/59d7718fa6fdcc52acae71f0/Airborne-Laser-Sensors-and-Integrated-Systems.pdf

Luftbårne lasersensorer og integrerte systemerAirborne laser sensors and integrated systems

Laser ( COIL ), som ble oppfunnet på Phillips Lab i 1977. Laserdrivstoffet består av de samme kjemikaliene som finnes i hårblekemiddel og Drano ( hydrogenperoksyd og kaliumhydroksyd ) som deretter kombineres med klorgass og vann. Laseren fungerer med en infrarød bølgelengde på 1,315 mikron, noe som er usynlig for øyet. Ved å resirkulere kjemikalier, bygge med plast og bruke en unik kjøleprosess, var COIL-teamet i stand til å gjøre laseren lettere og mer effektiv, samtidig som den, øke makten med 400 prosent på fem år. Den flyveveveide ABL-modulen ligner ytelse og effektnivåer som den multihundre kilowattklassen COIL Baseline Demonstration Laser ( BDL-2 ) modulen demonstrert av TRW.Laser (COIL), which was invented at Phillips Lab in 1977. The laser fuel consists of the same chemicals found in hair bleach and Drano (hydrogen peroxide and potassium hydroxide) which are then combined with chlorine gas and water. The laser operates at an infrared wavelength of 1.315 microns, which is invisible to the eye. By recycling chemicals, building with plastics and using a unique cooling process, the COIL team was able to make the laser lighter and more efficient while, at the same time, increasing its power by 400 percent in five years. The flight-weighted ABL module is similar in performance and power levels to the multi-hundred class COIL Baseline Demonstration Laser (BDL-2) module demonstrated by TRW.

LASER BEAMEN LIGNENDE TIL EN VELDENDE TORCH-LIKE TIL MELT STÅL THE LASER BEAM SIMILAR TO A WELDING TORCH SUFFICIENT TO MELT STEEL

https://www.deps.org/DEPSpages/graphics/wavefront2.pdfhttps://www.deps.org/DEPSpages/graphics/wavefront2.pdf

I disse situasjonene kan en ATL ( Airborne Tactical Laser ) ha overraskende effekt. In these situations, an ATL (Airborne Tactical Laser) could have surprising effect.

Det kunne It could deaktiver kommunikasjonslinjer, deaktiver radio- og TV-sendingsantenner, deaktiver satellitt- eller radarretterdisable communications lines, disable radio and TV broadcast antennas, disable satellite or radar dishes, , bryte elektriske kraftledninger og transformatorerbreak electrical power lines and transformers, , deaktiver individuelle kjøretøydisable individual vehicles, og skape forskjellige former for distraksjoner , and create various forms of distractions ved å sette små branner. by setting small fires.

Disse handlingene ville tjene til å isolere og kontrollere fiendtlige individer og grupper uten skader og med minimal, reparerbar skade.These actions would serve to isolate and control hostile individuals and groups without casualties and with minimal, repairable damage.

Laserstrålen leverer sin energi til et relativt lite sted på målet – fra noen centimeter i diameter til noen få meterThe laser beam delivers its energy to a relatively small spot on the target – from a few inches in diameter to a few feet, avhengig av rekkevidde. , depending on the range.

Hendelsesintensiteten er tilstrekkelig ( lik en The incident intensity is sufficient (similar to a sveise fakkelwelding torch) for å smelte stål, selv om overflaten er blank. Typiske gjennomsmeltingstider for missilkropper er omtrent 10 sekunder. ) to melt steel, even if the surface is shiny. Typical melt-through times for missile bodies are about 10 seconds.

Men hvis det oppvarmede området er under stress fra aerodynamiske eller statiske trykkbelastninger, kan katastrofal svikt oppstå enda raskere. But if the heated area is under stress from aerodynamic or static pressure loads, catastrophic failure can occur even sooner.  leverer ikke så mye “drapskraft” som våpen eller missiler, men de er effektive mot mange mål.Laser weapons don't deliver as much “killing power” as guns or missiles, but they are effective against many targets. Og, And, presisjonslevering utgjør begrenset levert strøm.precision delivery makes up for limited delivered power.

sveise fakkelwelding torch

Hendelsesintensiteten er tilstrekkelig ( lik en The incident intensity is sufficient (similar to a sveise fakkelwelding torch) for å smelte stål, selv om overflaten er blank. ) to melt steel, even if the surface is shiny.

https://rumble.com/v3d466e-more-evidence-of-an-isolated-dew-hit-2-miles-from-the-lahaina-melting-rubbe.htmlhttps://rumble.com/v3d466e-more-evidence-of-an-isolated-dew-hit-2-miles-from-the-lahaina-melting-rubbe.html Mer bevis på et isolert DEW HIT 2 Miles fra , smeltende gummi, aluminium og stål ( rumble.com ) More Evidence of an Isolated DEW HIT 2 Miles From The Lahaina, Melting Rubber, Aluminum & Steel (rumble.com)

https://www.youtube.com/watch?v=PytwW7VSs58https://www.youtube.com/watch?v=PytwW7VSs58 ‘En brann som smeltet metall' ‘A fire that melted metal'

HEY, STOPP FOLK OSS. Nok er nokHEY, STOP FOOLING US. ENOUGH IS ENOUGH

MENNESKER ALLTIDPEOPLE ALREADY KNOW

https://rumble.com/v3bp0q2-maui-resident-blows-the-whistle-on-fema-and-red-cross-over-response-of-laha.htmlhttps://rumble.com/v3bp0q2-maui-resident-blows-the-whistle-on-fema-and-red-cross-over-response-of-laha.html  Resident blåser fløyta på og Røde Kors over svar fra Lahaina ( rumble.com ) Maui Resident Blows The Whistle On FEMA & Red Cross Over Response Of Lahaina (rumble.com)

https://www.youtube-nocookie.com/embed/9465ZGTZEkQ?rel=0&autoplay=0&showinfo=0&enablejsapi=0

Hjerteskjærende historier fortalt av Lahaina-beboere på Maui County Council-møtet 22. august. – YouTube

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.