Geoengineering Begrep og Ordliste

Her finner du en enkel forklaring på noen av de mest brukte begrep og ord som blir brukt innen emnet geoengineering.

 • Adaptation: Tiltak for å tilpasse seg klimaendringer.
 • Afforestation: Planting av trær for å absorbere CO2.
 • Albedo: Overflatens evne til å reflektere sollys.
 • Anthropogenic: Menneskeskapt.
 • BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage): Kombinasjon av biomasse-energi og CO2-fangst.
 • Carbon Budget: Mengden CO2 som kan slippes ut før en temperaturgrense nås.
 • Carbon Capture: Fangst av CO2 fra atmosfæren.
 • Carbon Offset: Kompensasjon for utslipp ved å finansiere CO2-reduksjon andre steder.
 • Chemosynthesis: Bruk av kjemiske prosesser for å fange karbon.
 • Climate Engineering: Et annet ord for geoengineering.
 • Climate Feedback Loops: Selvforsterkende mekanismer i klimasystemet.
 • Climate Models: Datamodeller for å forutsi klimaendringer.
 • Cloud Seeding: Manipulasjon av skyer for å påvirke nedbør.
 • DAC (Direct Air Capture): Direkte fangst av CO2 fra luften.
 • Decarbonization: Reduksjon av karbonutslipp.
 • Ecosystem Services: Naturens bidrag til menneskelig velferd.
 • Geoengineering: Teknologiske inngrep for å endre jordens klima.
 • Geoengineering Ethics: Etiske vurderinger rundt bruk av geoengineering.
 • Geoengineering Governance: Regulering og overvåking av geoengineering-tiltak.
 • Global Warming Potential (GWP): Måling av en gass’ effekt på global oppvarming.
 • Greenhouse Gases (GHGs): Gasser som bidrar til drivhuseffekten, f.eks. CO2, metan.
 • Hydrological Cycle: Vannets kretsløp, som kan påvirkes av geoengineering.
 • Ice Albedo Feedback: Reduksjon av is øker absorpsjon av sollys, som igjen smelter mer is.
 • Keeling Curve: Graf som viser økende CO2-nivåer i atmosfæren.
 • Methane Capture: Fangst og lagring av metan.
 • Mitigation: Tiltak for å redusere klimaendringer.
 • Negative Emissions: Teknikker som fjerner mer CO2 enn de slipper ut.
 • Net Zero: Balanse mellom utslipp og fjerning av CO2.
 • Ocean Acidification: Havets forsuring grunnet CO2-opptak.
 • Ocean Fertilization: Tilførsel av næringsstoffer i havet for å fremme planktonvekst.
 • Ozone Layer: Ozonlaget som beskytter mot UV-stråling, kan påvirkes av geoengineering.
 • Paleoclimate: Klimaet i geologisk fortid, brukt for modellering.
 • Permafrost: Permanent frossen jord, viktig i karbonlagring.
 • Radiative Forcing: Endringer i energibalansen i atmosfæren.
 • Reforestation: Gjenplanting av skog.
 • Renewable Energy: Fornybar energi som alternativ til fossile brensler.
 • Resilience: Systemets evne til å motstå og tilpasse seg endringer.
 • Sequestration: Langtidslagring av CO2.
 • Sink: Naturlig eller menneskeskapt system som lagrer CO2.
 • Solar Radiation Management (SRM): Teknikker for å reflektere sollys tilbake til rommet.
 • Stratospheric Aerosol Injection: Sprøyting av aerosoler i stratosfæren for å reflektere sollys.
 • Sulfate Aerosols: Sulfatpartikler brukt i stratosfærisk aerosolinjeksjon.
 • Terraforming: Endring av en hel planet for å gjøre den beboelig.
 • Tipping Points: Kritiske grenser der små endringer kan føre til store effekter.
 • Weather Modification: Endring av værforhold gjennom teknologiske metoder.