Geoengineering Begrep og Ordliste

Her finner du en enkel forklaring på noen av de mest brukte begrep og ord som blir brukt innen emnet geoengineering.

  • Adaptation: Tiltak for å tilpasse seg klimaendringer.
  • Afforestation: Planting av trær for å absorbere CO2.
  • Albedo: Overflatens evne til å reflektere sollys.
  • Anthropogenic: Menneskeskapt.
  • BECCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage): Kombinasjon av biomasse-energi og CO2-fangst.
  • Carbon Budget: Mengden CO2 som kan slippes ut før en temperaturgrense nås.
  • Carbon Capture: Fangst av CO2 fra atmosfæren.
  • Carbon Offset: Kompensasjon for utslipp ved å finansiere CO2-reduksjon andre steder.
  • Chemosynthesis: Bruk av kjemiske prosesser for å fange karbon.
  • Climate Engineering: Et annet ord for geoengineering.
  • Climate Feedback Loops: Selvforsterkende mekanismer i klimasystemet.
  • Climate Models: Datamodeller for å forutsi klimaendringer.
  • Cloud Seeding: Manipulasjon av skyer for å påvirke nedbør.
  • DAC (Direct Air Capture): Direkte fangst av CO2 fra luften.
  • Decarbonization: Reduksjon av karbonutslipp.
  • Ecosystem Services: Naturens bidrag til menneskelig velferd.
  • Geoengineering: Teknologiske inngrep for å endre jordens klima.
  • Geoengineering Ethics: Etiske vurderinger rundt bruk av geoengineering.
  • Geoengineering Governance: Regulering og overvåking av geoengineering-tiltak.
  • Global Warming Potential (GWP): Måling av en gass’ effekt på global oppvarming.
  • Greenhouse Gases (GHGs): Gasser som bidrar til drivhuseffekten, f.eks. CO2, metan.
  • Hydrological Cycle: Vannets kretsløp, som kan påvirkes av geoengineering.
  • Ice Albedo Feedback: Reduksjon av is øker absorpsjon av sollys, som igjen smelter mer is.
  • Keeling Curve: Graf som viser økende CO2-nivåer i atmosfæren.
  • Methane Capture: Fangst og lagring av metan.
  • Mitigation: Tiltak for å redusere klimaendringer.
  • Negative Emissions: Teknikker som fjerner mer CO2 enn de slipper ut.
  • Net Zero: Balanse mellom utslipp og fjerning av CO2.
  • Ocean Acidification: Havets forsuring grunnet CO2-opptak.
  • Ocean Fertilization: Tilførsel av næringsstoffer i havet for å fremme planktonvekst.
  • Ozone Layer: Ozonlaget som beskytter mot UV-stråling, kan påvirkes av geoengineering.
  • Paleoclimate: Klimaet i geologisk fortid, brukt for modellering.
  • Permafrost: Permanent frossen jord, viktig i karbonlagring.
  • Radiative Forcing: Endringer i energibalansen i atmosfæren.
  • Reforestation: Gjenplanting av skog.
  • Renewable Energy: Fornybar energi som alternativ til fossile brensler.
  • Resilience: Systemets evne til å motstå og tilpasse seg endringer.
  • Sequestration: Langtidslagring av CO2.
  • Sink: Naturlig eller menneskeskapt system som lagrer CO2.
  • Solar Radiation Management (SRM): Teknikker for å reflektere sollys tilbake til rommet.
  • Stratospheric Aerosol Injection: Sprøyting av aerosoler i stratosfæren for å reflektere sollys.
  • Sulfate Aerosols: Sulfatpartikler brukt i stratosfærisk aerosolinjeksjon.
  • Terraforming: Endring av en hel planet for å gjøre den beboelig.
  • Tipping Points: Kritiske grenser der små endringer kan føre til store effekter.
  • Weather Modification: Endring av værforhold gjennom teknologiske metoder.