Prop. 11 L (2023–2024)

Endringar i helselovgivinga (organisatoriske endringar i sentral helseforvaltning) Stemmes over i Stortinget frstk MANDAG! Tilråding frå Helse- og omsorgsdepartementet 3. november 2023, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Støre) Proposisjon til Stortinget (forslag til[Les mer...]

Prop. 127 L (2022–2023)

Endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (isolering og smittekarantene m.m.) Til innholdsfortegnelse Helse- og omsorgsdepartementet 1 Proposisjonens hovedinnhold Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven som skal legge til rette for å sikre[Les mer...]

Smittevernloven!

Lov om endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien mv.) DatoLOV-2021-11-29-143DepartementHelse- og omsorgsdepartementetIkrafttredelse29.11.2021, oppheves 01.07.2022EndrerLOV-1994-08-05-55, LOV-2021-05-28-44, LOV-2021-06-11-65, LOV-2021-06-11-66, LOV-2021-06-18-125Kunngjort29.11.2021   kl. 10.15Journalnr2021-1894KorttittelEndringslov til smittevernloven og helseberedskapsloven Prop.10 L (2021–2022), Innst.34 L (2021–2022), Lovvedtak 2[Les mer...]

SMITTEVERNLOVEN SAMT DIVERSE ANG SMITTEVERN……04.06 2023.

ET LITE UTDRAG ANG SMITTEVERN! https://www.regjeringen.no/contentassets/60d25061b3aa444a9fb3732e51d9a8fb/horingsnotat-endringer-i-smittevernloven-isolering-og-smittekarantene-og-helsebered.pdf https://lovdata.no/lov/1994-08-05-55 https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/lovverk-og-smittevern/ https://snl.no/smittevernloven https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/andrepublikasjoner/smittevernloven_generell_innfoering_ik-0895.pdf https://www.bvhn.no/smittevernloven.568832.no.html https://www.statsforvalteren.no/agder/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/smittevernloven-og-lokale-forskrifter/ https://www.helsebiblioteket.no/innhold/lenker/lover-og-regler/lov-om-vern-mot-smittsomme-sykdommer-smittevernloven