Opioid- og fentanyl-vaksinepatenter Et dykk ned i opioidkrisenOpioid and fentanyl vaccine patents A dive into the opioid crisis

Kjemisk krigføring hele veien rundt å bli truffet fra alle kanterChemical warfare all the way around getting hit from all sides

OPERASJON REDDE MENNESKEHETENOPERATION SAVE HUMANITY29. FEB. 2024

29. FEB. 202422

DelShare

Opioid-dødsfall økte under de covid-19-låsningene Thessalonians5: 6-8. “ Så la oss ikke være som andre som sover, men la oss være våkne og edru. For de som sover, sover om natten, og de som blir full, blir full om natten. Men siden vi hører til dagen, la oss være edru, ta på oss tro og kjærlighet som en brystplate og håpet om frelse som hjelm. ” 18 U.S. Kode kapittel 11B – KJEMISKE VAPNEROpioid deaths rose during the covid-19 lock downs Thessalonians5:6-8. “So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk, get drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet.” 18 U.S. Code Chapter 11B – CHEMICAL WEAPONS

  1. §229. Forbudte aktiviteter§ 229. Prohibited activities
  2. §229A. straffer§ 229A. Penalties
  3. §229B. Kriminelle forfalskninger; ødeleggelse av våpen§ 229B. Criminal forfeitures; destruction of weapons
  4. §229C. Individuelle selvforsvarsenheter§ 229C. Individual self-defense devices
  5. §229D. skader§ 229D. Injunctions
  6. §229E. Forespørsler om militær hjelp for å håndheve forbud i visse nødsituasjoner§ 229E. Requests for military assistance to enforce prohibition in certain emergencies
  7. §229F. Definisjoner§ 229F. Definitions

Behovet for en antiopioidvaksine har bare vokst i COVID-19-pandemien. antall har økt siden begynnelsen av covid-19 (skjult ID – AI) pandemi. The need for an anti-opioid vaccine has only grown in the COVID-19 pandemic. numbers have been increasing since the onset of covid-19 (covert ID – AI) pandemic. I følge American Medical Association,According to the American Medical Association, Fra 2019 har det ikke vært noen FDA-godkjente opioidvaksiner, men nå ønsker WHO å komme ut og vaksinere hele verden for å forhindre opioidepidemien etter å ha fulgt en økning i opioid dødsfall under de covid Pandemic-låsningene i henhold til CELESTE SOLUM   As of 2019 there has been no FDA approved opioid vaccines but now the WHO wants to come out and vaccinate the entire world to prevent the opioid epidemic after following a surge in opioid deaths during the covid Pandemic lock downs according to CELESTE SOLUM  https://rumble.com/v4f4c9o-solar-flares-cell-outage-psyop-10-frightening-new-fema-camp-exercises-expos.htmlhttps://rumble.com/v4f4c9o-solar-flares-cell-outage-psyop-10-frightening-new-fema-camp-exercises-expos.html            Satsen på             The rate of overdosedødsfall som involverer den syntetiske opioidfentanyl mer enn tredoblet i USAdrug overdose deaths involving the synthetic opioid fentanyl more than tripled in the United States fra 2016 til 2021, ifølge en rapport fra US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Et team av avhengighetseksperter og vaksineutviklere over hele Boston Children's forskersamfunn ble nylig tildelt en $ 25 millioner forskningskontrakt fra NIHs  from 2016 through 2021, according to a report by the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). A team of addiction experts and vaccine developers across the Boston Children's research community were recently awarded a $25 million research contract from the NIH's Hjelpe med å avslutte avhengighet Langsiktig initiativ, eller NIH HEAL InitiativeHelping to End Addiction Long-term Initiative, or NIH HEAL Initiative, for å utvikle en vaksine for å forhindre overdosering hos opioidbrukere og gjennomføre en klinisk studie når den er klar.  , to develop a vaccine to prevent overdose in opioid users and conduct a clinical trial when it is ready.  

Innsatsen ledes av hovedetterforskerteamet til The effort is led by the principal investigator team of Ofer Levy MD, PhDOfer Levy MD, PhD og  and David Dowling, PhDDavid Dowling, PhD, av Boston Children's Precision Vaccines Program (PVP). Fentanyl er et syntetisk, meget potent opioid som ofte tilsettes andre medisiner som heroin, kokain og noen ganger til og med marihuana, eller de tilfører trank til det , Generelt får ikke narkotiske og narkomane full tilfredshet fra stoffet eller et “høyt” fra de relativt langsomme, diffuse og svekkede effektene av oralt tatt , narkotika og narkotika. I stedet leter de etter rask, fokusert og upålitelig handling av en fortrinnsvis intravenøs eller “mainline” -injiziert stoffet eller narkotisk til ønsket · akutt euforisk effekt av en “tilfredsstillende” høyt å nå.  Følgelig skaffer rusavhengige noen ganger de lettere tilgjengelige orale narkotiske stoffer, nemlig smertestillende midler, antitussiver osv., Og trekker ut det narkotiske stoffet slik at det kan injiseres.Selv om folk bare har røykt det etter den første eller andre hiten, The misbruk av narkotika, narkotika og narkotika ved å avlede orale narkotiske terapeutiske stoffer og medikamenter til ulovlige injeksjonskanaler av rusavhengige har dermed blitt et alvorlig problem innen medisin, og kriminalitetsforebygging.    Overdosering med opioider er nå , of Boston Children's Precision Vaccines Program (PVP). Fentanyl is a synthetic, highly potent opioid that is often added to other drugs like heroin, cocaine, and sometimes even marijuana or they add trank to it , In  general  narcotic and drug addicts do not get full satisfaction from the drug or a “high” from the relatively slow, diffuse and attenuated effects of orally taken drugs, narcotics and drugs. Instead, they are looking for fast, focused and unrelenting action of a preferably intravenously or “mainline” -injizierten the drug or narcotic to the desired · acute euphoric effect of a “satisfactory” high to reach.  Accordingly, addicts sometimes acquire the more readily available oral narcotics, namely analgesics, antitussives, etc., and extract the narcotic substance so that it can be injected. Although people OD by just smoking it after the first or second hit, The abuse of drugs, narcotics and drugs by diverting oral narcotic therapeutic drugs and drugs into illegal channels for injection by addicts has thus become a serious problem in medicine, public health and crime prevention.    Opioid overdose is now the ledende sakleading cause av utilsiktet død i USA, med rekordstore priser som  of accidental death in the United States, with record-breaking rates that fortsett å klatre continue to climb hvert år rett sammen med går de hånd i hånd, jo mer medikament kjøpt, jo mindre penger går tilbake i økonomien, Det er i dag tre amerikanske Food and Drug Administration – godkjente medisiner for å behandle OUD-er. Mens disse medisinene konsekvent demonstrerer each year right along with inflation they go hand in hand the more drug bought the less money goes back into the economy, There are currently three US Food and Drug Administration–approved drugs to treat OUDs. While these medications consistently demonstrate høy effekthigh efficacy i å redusere opioidbruk og risikoen for overdosedød. Du får et annet svar hver gang du ser et sted, jeg har hørt hvor som helst fra en person OD er på fentanyl hvert 6. minutt. Målet er å gi opioidbrukere en fentanylbasert vaksine som vil stimulere kroppene deres til å lage antistoffer mot den. Antistoffene vil da binde seg til fentanyl i blodet, og dermed blokkere det fra å nå hjernen, der det undertrykker respirasjon.  // TEKNOLOGIEN Hva er det? Opioidvaksiner er medisinske terapier designet for å blokkere opioider, for eksempel heroin og fentanyl, fra å komme inn i hjernen eller ryggmargen, og dermed forhindre avhengighet og andre negative effekter. Selv om ingen er godkjent for bruk ennå, kan de være nyttige for personer som er utsatt for risiko, pasienter i utvinningsprogrammer for medikamenter,eller første respondenter som ved et uhell kan komme i kontakt med dødelige opioider som kan tas opp gjennom huden. Denne tilnærmingen gir fordeler i forhold til noen aktuelle behandlingsmetoder, inkludert å kreve minimalt medisinsk tilsyn og ikke noe potensiale for misbruk.    in reducing opioid use and the risk of overdose death. You get a different answer every time you look somewhere, I've heard anywhere from one person OD's  on fentanyl every 6 minutes. The goal is to give opioid users a fentanyl-based vaccine that will stimulate their bodies to make antibodies against it. The antibodies would then bind to fentanyl in the blood, thereby blocking it from reaching the brain, where it suppresses respiration.  // THE What is it? Opioid vaccines are medical therapies designed to block opioids, such as heroin and fentanyl, from entering the brain or spinal cord, thus preventing addiction and other negative effects. While none are approved for use yet, they could be useful for at-risk individuals, patients in drug recovery programs, or first responders who might accidentally come into contact with deadly opioids that can be absorbed through the skin. This approach offers advantages over some current treatment methods, including requiring minimal medical supervision and no potential for abuse.   https://www.gao.gov/assets/gao-19-706sp.pdfhttps://www.gao.gov/assets/gao-19-706sp.pdf     

     en ny strukturell formulering av en bi-valent vaksine mot morfin / heroin. Denne vaksinen var i stand til å utløse og etablere et antistoffrespons med høy titer mot haptenisert medikament med antistoffer som viser ekvivalente spesifikasjoner for både morfin og heroin. Slike antistoffer anerkjente ikke strukturelt forskjellige opiatmedisiner. Videre var evalueringen av den potensielle terapeutiske effektiviteten til denne vaksinen målrettet mot tilbakefallsforebygging ved bruk av en tidsplan for heroinlevering i rotte-selvadministrasjonsmodellen. Antistoffer mot heroin blokkerte forsterkende effekter hos gnagere. Den typen bærerprotein som brukes i denne vaksinen tillater ytterligere evaluering av dens potensielle terapeutiske verdi for å forhindre tilbakefall til heroinavhengighet hos mennesker.Vaksinasjon kan tjene som et lovende potensielt middel for å bekjempe utilsiktet overdose og for å dempe misbrukspotensialet til opioider. Tidligere rapporterte heroin- og fentanyl-monovalente vaksiner som hadde henholdsvis en heroinhapten, 6-AmHap og en fentanyl hapten, para-AmFenHap, konjugert til stivkrampetoksoid (TT). Her, beskrevet ved blanding av disse antigenene for å formulere en toverdig vaksine adjuvansert med liposomer som inneholder monofosforyl lipid A (MPLA) adsorbert på aluminiumhydroksyd. Immunisering av mus med den bivalente vaksinen resulterte i IgG-titere på > 105 mot begge haptens. Den polyklonale serabundne heroin, 6-acetylmorfin, morfin og fentanyl med dissosiasjonskonstanter (Kd) på 0,25 til 0,50 nM. Mus ble beskyttet mot anti-nociceptive effekter av heroin, fentanyl og heroin + 9% (vekt / vekt) fentanyl.Ingen kryssreaktivitet mot metadon og buprenorfin ble observert in vivo. Naloxone forble effektiv hos immuniserte mus. Disse resultatene fremhevet potensialet ved å kombinere TT-6-AmHap og TT-para-AmFenHap (Fentanyl haptens for tilberedning av en fentanylvaksine WO2021146334A1) for å gi en effektiv bivalent vaksine Resept opioidmedisiner har sett en dramatisk økning i misbruk og overgrep, noe som fører til at regulatorer og forskere utvikler politikk og misbruksavskrekkende teknologier for å bekjempe den nåværende opioidepidemien. Disse misbruksavskrekkende formuleringene (ADF) er ment å avskrekke fysisk og kjemisk manipulering av opioidbaserte produkter, samtidig som de gir sikker og effektiv levering til terapeutiske formål. Selv om formuleringer med varierende misbruksavskrekkende teknologier er godkjent,det gjenstår spørsmål om effektiviteten deres som Suboxone Buprenorphine-wafer for medikamentell substitusjonsbehandling US9370512B2 Sublingual og buccal filmkomposisjoner US11135216B2 eller metadonklinikker Metadon formulering WO2010066034A1     Forsker Jay Evans leder UM Center for Translational Medicine, som jobber med vaksinene       a novel structural formulation of a bi-valent vaccine against morphine/heroin. This vaccine was able to trigger and establish a high titer antibody response to haptenized drug with antibodies displaying equivalent specificities for both morphine and heroin. Such antibodies did not cross-recognize structurally dissimilar opiate medications. Furthermore, the evaluation of the potential therapeutic effectiveness of this vaccine was targeted to relapse prevention using a schedule of heroin delivery in the rat self-administration model. Antibodies against heroin blocked its reinforcing effects in rodents. The type of carrier protein used in this vaccine allows further evaluation of its potential therapeutic value for preventing relapse to heroin addiction in humans. Vaccination may serve as a promising potential remedy to combat accidental overdose and to mitigate the abuse potential of opioids. Previously reported the heroin and fentanyl monovalent vaccines carrying, respectively, a heroin hapten, 6-AmHap, and a fentanyl hapten, para-AmFenHap, conjugated to tetanus toxoid (TT). Herein, described by the mixing of these antigens to formulate a bivalent vaccine adjuvanted with liposomes containing monophosphoryl lipid A (MPLA) adsorbed on aluminum hydroxide. Immunization of mice with the bivalent vaccine resulted in IgG titers of >105 against both haptens. The polyclonal sera bound heroin, 6-acetylmorphine, morphine, and fentanyl with dissociation constants (Kd) of 0.25 to 0.50 nM. Mice were protected from the anti-nociceptive effects of heroin, fentanyl, and heroin +9% (w/w) fentanyl. No cross-reactivity to methadone and buprenorphine was observed in vivo. Naloxone remained efficacious in immunized mice. These results highlighted the potential of combining TT-6-AmHap and TT-para-AmFenHap     ( Fentanyl haptens for the preparation of a fentanyl vaccine WO2021146334A1) to yield an efficacious bivalent vaccine  Prescription opioid medications have seen a dramatic rise in misuse and abuse, leading regulators and scientists to develop policies and abuse-deterrent technologies to combat the current opioid epidemic. These abuse-deterrent formulations (ADFs) are intended to deter physical and chemical tampering of opioid-based products, while still providing safe and effective delivery for therapeutic purposes. Even though formulations with varying abuse-deterrent technologies have been approved, questions remain about their effectiveness    like Suboxone    Buprenorphine-wafer for drug substitution therapy US9370512B2     Sublingual and buccal film compositions US11135216B2     or methadone clinics     Methadone formulation WO2010066034A1     Researcher Jay Evans directs the UM Center for Translational Medicine, which is working on the vaccines  MISSOULAMISSOULA – Forskere ved University of Montana og deres partnere nærmer seg menneskelige studier for vaksiner for å forhindre overdoser av fentanyl og heroin. – Researchers at the University of Montana and their partners are nearing human trials for vaccines to prevent fentanyl and heroin drug overdoses.

Vaksinene vil beskytte mennesker som sliter med rusavhengighet eller de som risikerer overdosering ved et uhell. I følge National Institutes of Health ble det rapportert mer enn 106 000 amerikanske overdosedødsfall i 2021. Av disse kan 71 000 tilskrives syntetiske opioider som fentanyl.The vaccines would protect people struggling with drug addiction or those at risk of accidental overdose. According to the National Institutes of Health, more than 106,000 U.S. drug overdose deaths were reported in 2021. Of those, 71,000 can be attributed to synthetic opioids like fentanyl.

Forsker Jay Evans leder Researcher Jay Evans directs the UM Center for Translational MedicineUM Center for Translational Medicine, som jobber med vaksinene. Han er også medgründer av , which is working on the vaccines. He also is co-founder of InimmuneInimmune, bedriftspartneren som er tiltalt for oppskalering av vaksinekomponentene for produksjon. Inimmune er basert i MonTEC, UMs Missoula-baserte forretningsinkubator., the corporate partner charged with scaling up the vaccine components for manufacture. Inimmune is based in MonTEC, UM's Missoula-based business incubator.

“ Vi forventer å teste vaksinene våre hos mennesker tidlig i 2024, ” Dr. Sa Evans. “ Den første vaksinen vil målrette mot heroin, fulgt kort tid etter med en fentanylvaksine i kliniske fase I-studier. Når vi har etablert og tidlig effekt i disse første kliniske studiene, håper vi å fremme en kombinert multivalent vaksine rettet mot både heroin og fentanyl. ”  “We anticipate testing our vaccines in humans in early 2024,” Dr. Evans said. “The first vaccine will target heroin, followed shortly thereafter with a fentanyl vaccine in Phase I clinical trials. Once we establish safety and early efficacy in these first clinical trials, we hope to advance a combined multivalent vaccine targeting both heroin and fentanyl.”  https://www.umt.edu/news/2023/08/082923fent.phphttps://www.umt.edu/news/2023/08/082923fent.php         Forskere nærmer seg menneskelige studier for vaksiner som tar sikte på å forhindre overdoser av fentanyl og heroin. Vaksinene kan tilby en livline til de som sliter med opioidavhengighet eller i fare for utilsiktet overdose. Kombinerer patenterte hjelpestoffer og nyskapende forskning, disse vaksinene tar sikte på å nøytralisere målrettede opioider mens de sparer medisiner som brukes til avhengighetsbehandling. Den første runden med er satt til begynnelsen av 2024, og retter seg mot heroin først, etterfulgt av fentanyl.            Researchers are nearing human trials for vaccines aimed at preventing fentanyl and heroin overdoses. The vaccines could offer a lifeline to those struggling with opioid addiction or at risk of accidental overdose.combining patented adjuvants and cutting-edge research, these vaccines aim to neutralize targeted opioids while sparing medications used for addiction treatment. The first round of human trials is set for early 2024, targeting heroin first, followed by fentanyl.   https://neurosciencenews.com/opioid-vaccine-pharmacology-23854/https://neurosciencenews.com/opioid-vaccine-pharmacology-23854/    Fentanyl er en vanedannende reseptbelagt opioid som er over 80 ganger mora potent enn morfin. Den syntetiske naturen til fentanyl har muliggjort opprettelse av farlige “designer drug” -analoger som unnslipper toksikologiscreening, men likevel viser sammenlignbar styrke med foreldremedisinen. Alarmerende har et stort antall omkomne blitt knyttet til overdose av fentanylderivater. Her rapporterer en effektiv immunterapi for å redusere de psykoaktive effektene av fentanylklasse medisiner. Det ble opprettet en enkelt konjugatvaksine som fremkalte høye nivåer av antistoffer med kryssreaktivitet for et bredt panel av fentanylanaloger. Dessuten fikk vaksinerte mus betydelig beskyttelse mot dødelige fentanyldoser. Til slutt,en overflate plasmon resonans (SPR) -basert teknikk ble etablert som muliggjør medikamentspesifisitet profilering av antistoffer avledet direkte fra serum. Den nyutviklede fentanylvaksinen og analysemetodene kan hjelpe i kampen mot syntetisk opioidmisbruk. En TLR7/8 agonist øker effekten av anti-fentanylvaksiner i gnager- og svinemodeller. Denne studien testet om inkorporering av syntetisk bompelignende reseptor (TLR) 4 og TLR7 / 8 agonister …… ( Anti-tlr4 antistoffer og bruk derav WO2013149111A2 (TLR4-hemmere for behandling av menneskelige smittsomme og inflammatoriske lidelser US9072760B2) (Tlr7 agonister WO2019226977A1) (Klare konjugater av tlr7 / 8 agonistforbindelser, metoder for forberedelse, og bruk av disse US20190151462A1) Jeg er ikke sikker på at det er de nøyaktige de kommer til å bruke, men det er det jeg fant …ettersom vaksineadjuvanser vil øke vaksineeffektiviteten mot fentanylutfordring, overdose og selvadministrering hos enten rotter eller Hanford miniatyrgriser. Formulering av vaksinen med en nukleolipid ( som jeg fant på er 280198979 – EP 1736552 A1 20061227 280198982 – EP 1893773 A2 20080305 US11141378B2 US1016   US20170119904A1 US10166298B2) TLR7 / 8 agonist forbedret sin immunogenisitet og effekt for å forhindre fentanylindusert respirasjonsdepresjon, smertestillende, bradykardi og selvadministrering hos enten rotter eller minigriser. Disse studiene støtter bruk av TLR7 / 8-adjuvanser i vaksineformuleringer for å forbedre deres kliniske effekt mot OUD og potensielt andre rusforstyrrelser (SUD). og selvadministrering hos enten rotter eller Hanford miniatyrgriser. Formulering av vaksinen med en nukleolipid (patent som jeg fant på er 280198979 – EP 1736552 A1 20061227 280198982 – EP 1893773 A2 20080305 US11141378B2 US1016   US20170119904A1 US10166298B2) TLR7 / 8 agonist forbedret sin immunogenisitet og effekt for å forhindre fentanylindusert respirasjonsdepresjon, smertestillende, bradykardi og selvadministrering hos enten rotter eller minigriser. Disse studiene støtter bruk av TLR7 / 8-adjuvanser i vaksineformuleringer for å forbedre deres kliniske effekt mot OUD og potensielt andre rusforstyrrelser (SUD). og selvadministrering hos enten rotter eller Hanford miniatyrgriser. Formulering av vaksinen med en nukleolipid ( patent som jeg fant på er 280198979 – EP 1736552 A1 20061227 280198982 – EP 1893773 A2 20080305 US11141378B2   US20170119904A1 US10166298B2 ) TLR7 / 8 agonist forbedret sin immunogenisitet og effekt for å forhindre fentanylindusert respirasjonsdepresjon, smertestillende, bradykardi og selvadministrering hos enten rotter eller minigriser. Disse studiene støtter bruk av TLR7 / 8-adjuvanser i vaksineformuleringer for å forbedre deres kliniske effekt mot OUD og potensielt andre rusforstyrrelser ( SUD ). s som jeg fant på er 280198979 – EP 1736552 A1 20061227 280198982 – EP 1893773 A2 20080305 US11141378B2 US10166298B2 US2017119/8 agonist forbedret sin immunogenisitet og effekt ved å forhindre fentanylindusert respirasjonsdepresjon, smertestillende, bradykardi og selvadministrering hos enten rotter eller minigriser. Disse studiene støtter bruk av TLR7 / 8-adjuvanser i vaksineformuleringer for å forbedre deres kliniske effekt mot OUD og potensielt andre rusforstyrrelser (SUD). s som jeg fant på er 280198979 – EP 1736552 A1 20061227 280198982 – EP 1893773 A2 20080305 US11141378B2 US10166298B2 US2017119/8 agonist forbedret sin immunogenisitet og effekt ved å forhindre fentanylindusert respirasjonsdepresjon, smertestillende, bradykardi og selvadministrering hos enten rotter eller minigriser. Disse studiene støtter bruk av TLR7 / 8-adjuvanser i vaksineformuleringer for å forbedre deres kliniske effekt mot OUD og potensielt andre rusforstyrrelser (SUD). Disse studiene støtter bruk av TLR7 / 8-adjuvanser i vaksineformuleringer for å forbedre deres kliniske effekt mot OUD og potensielt andre rusforstyrrelser (SUD). Disse studiene støtter bruk av TLR7 / 8-adjuvanser i vaksineformuleringer for å forbedre deres kliniske effekt mot OUD og potensielt andre rusforstyrrelser (SUD).     Fentanyl is an addictive prescription opioid that is over 80 times mora potent than morphine. The synthetic nature of fentanyl has enabled the creation of dangerous “designer drug' analogues that escape toxicology screening, yet display comparable potency to the parent drug. Alarmingly, a large number of fatalities have been linked to overdose of fentanyl derivatives. Herein,  reporting an effective immunotherapy for reducing the psychoactive effects of fentanyl class drugs. A single conjugate vaccine was created that elicited high levels of antibodies with cross-reactivity for a wide panel of fentanyl analogues, Moreover, vaccinated mice gained significant protection from lethal fentanyl doses. Lastly, a surface plasmon resonance (SPR)-based technique was established enabling drug specificity profiling of antibodies derived directly from serum. The newiy developed fentanyl vaccine and analytical methods may assist in the battle against synthetic opioid abuse.A TLR7/8 agonist increases efficacy of anti-fentanyl vaccines in rodent and porcine models  this study tested whether the incorporation of synthetic toll-like receptor (TLR) 4 and TLR7/8 agonists……( Anti-tlr4 antibodies and uses thereof WO2013149111A2  (TLR4 inhibitors for the treatment of human infectious and inflammatory disorders US9072760B2) (Tlr7 agonists WO2019226977A1)  ( Cleavable conjugates of tlr7/8 agonist compounds, methods for preparation, and uses thereof US20190151462A1 ) I'm not sure those are the exact ones they're going to use but that's what I found …as vaccine adjuvants would increase vaccine efficacy against fentanyl challenge, overdose, and self-administration in either rats or Hanford miniature pigs. Formulation of the vaccine with a nucleolipid (patent's that i found on that are     280198979 – EP 1736552 A1 20061227   280198982 – EP 1893773 A2 20080305   US11141378B2      US10166298B2   US20170119904A1    US10166298B2  ) TLR7/8 agonist enhanced its immunogenicity and efficacy in preventing fentanyl-induced respiratory depression, analgesia, bradycardia, and self-administration in either rats or mini-pigs. These studies support the use of TLR7/8 adjuvants in vaccine formulations to improve their clinical efficacy against OUD and potentially other substance use disorders (SUD). https://www.nature.com/articles/s41541-023-00697-9https://www.nature.com/articles/s41541-023-00697-9  de testet hjelpestoffer avledet fra det varmelabile toksinet til E. coli inkludert dmLT og LTA1 ved intramuskulær, sublingual eller intranasal levering. Resultatene viser anti-fentanyl serumantistoffer og antistoff som utskiller celler i benmargen!!  Hvor har vi hørt det før Ieee 802.15.??kanskje, eller patenter US-6754472-B1 – Metode og apparater for overføring av makt og data ved bruk av menneskekroppen US-20090233558-A1, US-9349280-B2, US-20090124282-A1 , US-7945064-B2, US-9949712-B1, US-8332029-B2, US-10477330-B2, US-8433080-B2, US-10842377-B2, US-10015604-B2 , US-20100305437-A1, US-9736180-B2, CN-101601210-B, WO-2007028035-A3, US-20040138723-A1, US-10678322-B2, US-2 ,   Fentanyl konjugatvaksine ved injisert eller slimhinneutlevering med dmLT eller LTA1 adjuvanter impliserer IgA i beskyttelse mot medikamentutfordring    they tested adjuvants derived from the heat-labile toxin of E. coli including dmLT and LTA1 by intramuscular, sublingual or intranasal delivery. There results show anti-fentanyl serum antibodies and antibody secreting cells in the bone-marrow!!  Where have we heard that before Ieee 802.15.??maybe,, or patents US-6754472-B1 – Method and Apparatus for Transmitting Power and Data Using the Human Body  US-20090233558-A1 , US-9349280-B2 , US-20090124282-A1 , US-7945064-B2 , US-9949712-B1 , US-8332029-B2 , US-10477330-B2 , US-8433080-B2 , US-10842377-B2 , US-10015604-B2 , US-9882992-B2 , US-20100305437-A1 , US-9736180-B2 , CN-101601210-B , WO-2007028035-A3 , US-20040138723-A1 , US-10678322-B2 , US-9812788-B2 , WO-2004093486-A3 ,   Fentanyl conjugate vaccine by injected or mucosal delivery with dmLT or LTA1 adjuvants implicates IgA in protection from drug challenge  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8119695/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8119695/  etter vaksinasjon med høyeste nivåer observert med en adjuvans (alum, dmLT eller LTA1) …… alumpatenter US5718865A, US3226186A, US1995343A…….   DmLT patent WO1999047167A1    after vaccination with highest levels observed with an adjuvant (alum, dmLT, or LTA1)……alum patents  US5718865A, US3226186A, US1995343A…….   DmLT patent WO1999047167A1  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6060342/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6060342/ ……… LTA1 patent 2748757, WO2010078526A1 Vaksine adjuvansert med LTA1 eller dmLT fremkalte de høyeste nivåene av anti-fentanyl antistoffer, mens alun oppnådde høyeste nivåer mot bærerproteinet. Vaksinasjon med sublingual dmLT eller intranasal LTA1 ga den mest robuste blokaden av fentanylindusert smertestillende og CNS-penetrasjon som korrelerte sterkt til anti-FEN IgA. ( WO2015120474A1) Avslutningsvis demonstrerer denne studien dmLT eller LTA1 adjuvans samt slimhinneutlevering kan være attraktive strategier for å forbedre effekten av vaksiner mot SUD.  ……… LTA1 patent 2748757  ,  WO2010078526A1 Vaccine adjuvanted with LTA1 or dmLT elicited the highest levels of anti-fentanyl antibodies, whereas alum achieved highest levels against the carrier protein. Vaccination with sublingual dmLT or intranasal LTA1 provided the most robust blockade of fentanyl-induced analgesia and CNS penetration correlating strongly to anti-FEN IgA.( WO2015120474A1)  In conclusion, this study demonstrates dmLT or LTA1 adjuvant as well as mucosal delivery may be attractive strategies for improving the efficacy of vaccines against SUD. https://www.nature.com/articles/s41541-021-00329-0https://www.nature.com/articles/s41541-021-00329-0         Purdue Pharma, produsenten av OxyContin, Oxycodone formulations uS10660886B2 .. har mottatt et patent designet for å behandle opioidavhengighet.         Purdue Pharma, the maker of OxyContin, Oxycodone formulations uS10660886B2 ..has received a patent designed to treat opioid addiction.

Patentet, først rapportert av The Financial Times, er for en ny og raskere virkende form for buprenorfin. Buprenorfin kontrollerer medikamentelle sug og blir ofte gitt som en erstatning for mennesker som er hektet på heroin eller opioid smertestillende som OxyContin.The patent, first reported by The Financial Times, is for a new and faster-acting form of buprenorphine. Buprenorphine controls drug cravings and is often given as a substitute to people hooked on heroin or opioid painkillers such as OxyContin.

Buprenorfin er for øyeblikket foreskrevet i tabletter eller hurtigoppløsende strimler. Patentet er for en “wafer” av buprenorfin som ville oppløses på bare noen få sekunder. De to mest brukte sentralt virkende opioidreseptorantagonistene er nalokson og naltrexon. Naltrexon langvirkende formuleringer og bruksmetoder US7919499B2 Naloxone kommer i intravenøse, stabiliserte naloksonformuleringer US5866154A intramuskulær, og intranasale formuleringer og er FDA-godkjent for bruk i opioid overdose og reversering av respirasjonsdepresjon assosiert med opioidbruk Naloksoninjeksjon Flytende naloksonspray US10973814B2 brukes sammen med akuttmedisinsk behandling for å reversere de livstruende effektene av en kjent eller mistenkt overdose av opiat (narkotisk).Naloksoninjeksjon brukes også etter operasjonen for å reversere effekten av opiater gitt under operasjonen. Naloksoninjeksjon gis til nyfødte for å redusere effekten av opiater mottatt av den gravide moren før fødselen. Naloxone-injeksjon er i en klasse medisiner som kalles opiatantagonister. Det fungerer ved å blokkere effekten av opiater for å lindre farlige symptomer forårsaket av høye nivåer av opiater i blodet.                         Vaksiner har behandlingspotensial for metamfetamin ( MA ) avhengighet. De testet om en konjugatvaksine mot MA ( succinyl-metamfetamin – nøkkelhull limpet hemocyanin bærerprotein; SMA-KLH ) ( US6376508B1, 5,661,016 ) ville generere MA-antistoffer og endre MA-indusert atferd.  Naloksoninjeksjon gis til nyfødte for å redusere effekten av opiater mottatt av den gravide moren før fødselen. Naloxone-injeksjon er i en klasse medisiner som kalles opiatantagonister. Det fungerer ved å blokkere effekten av opiater for å lindre farlige symptomer forårsaket av høye nivåer av opiater i blodet.                         Vaksiner har behandlingspotensial for metamfetamin (MA) avhengighet. De testet om en konjugatvaksine mot MA (succinyl-metamfetamin – keyhole limpet hemocyanin carrier protein; SMA-KLH) (US6376508B1, 5,661,016) ville generere MA-antistoffer og endre MA-indusert atferd.  Naloksoninjeksjon gis til nyfødte for å redusere effekten av opiater mottatt av den gravide moren før fødselen. Naloxone-injeksjon er i en klasse medisiner som kalles opiatantagonister. Det fungerer ved å blokkere effekten av opiater for å lindre farlige symptomer forårsaket av høye nivåer av opiater i blodet.                         Vaksiner har behandlingspotensial for metamfetamin (MA) avhengighet. De testet om en konjugatvaksine mot MA (succinyl-metamfetamin – keyhole limpet hemocyanin carrier protein; SMA-KLH) (US6376508B1, 5,661,016) ville generere MA-antistoffer og endre MA-indusert atferd.                           Vaksiner har behandlingspotensial for metamfetamin (MA) avhengighet. De testet om en konjugatvaksine mot MA (succinyl-metamfetamin – keyhole limpet hemocyanin carrier protein; SMA-KLH) (US6376508B1, 5,661,016) ville generere MA-antistoffer og endre MA-indusert atferd.                           Vaksiner har behandlingspotensial for metamfetamin (MA) avhengighet. De testet om en konjugatvaksine mot MA (succinyl-metamfetamin – keyhole limpet hemocyanin carrier protein; SMA-KLH) (US6376508B1, 5,661,016) ville generere MA-antistoffer og endre MA-indusert atferd.  Buprenorphine is currently prescribed in tablets or fast-dissolving strips. The patent is for a “wafer” of buprenorphine that would dissolve in just a few seconds           The two most commonly used centrally acting opioid receptor antagonists are naloxone and naltrexone. Naltrexone long acting formulations and methods of use US7919499B2 Naloxone comes in intravenous,Stabilized naloxone formulations US5866154A intramuscular, and intranasal formulations and is FDA-approved for use in opioid overdose and the reversal of respiratory depression associated with opioid use   Naloxone injection  Liquid naloxone spray US10973814B2 is used along with emergency medical treatment to reverse the life-threatening effects of a known or suspected opiate (narcotic) overdose. Naloxone injection is also used after surgery to reverse the effects of opiates given during surgery. Naloxone injection is given to newborns to decrease the effects of opiates received by the pregnant mother prior to delivery. Naloxone injection is in a class of medications called opiate antagonists. It works by blocking the effects of opiates to relieve dangerous symptoms caused by high levels of opiates in the blood.                         Vaccines have treatment potential for methamphetamine (MA) addiction. They tested whether a conjugate vaccine against MA (succinyl-methamphetamine–keyhole limpet hemocyanin carrier protein; SMA-KLH)  (US6376508B1 , 5,661,016 ) would generate MA antibodies and alter MA-induced behaviors.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3563850/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3563850/           Forskere sier at en ny vaksine viser løfte om å blokkere fentanyl fra å komme inn i en persons hjerne. De sier at vaksinen kan bidra til å redusere overdoser og hjelpe til med utvinning av avhengighet. Eksperter påpeker imidlertid at den nye vaksinen bare er testet på rotter, så det trengs mer forskning på effektiviteten til mennesker, de bemerker også at folk som har hatt vaksinen, kan bytte til andre opioider.  Men det er ikke slik at jeg fant ut at jeg fant en haug med patenter. Hvis du spør meg, slår de bare rundt den forbaskede busken og setter en Band-Aid på dritt! Hvorfor tar de ikke vare på det virkelige problemet? Stopp det fra å komme inn i landet og de andre landene som å vri fentanyl fra et planlagt to medikament til et planlagt stoff, så kan de gå etter det virkelige problemet. Kan du tro det'er det på samme plan som marihuana ? Det er bare sinnssykt ! Takk Gud for narcan Hvem eier Narcan-patentet?E mergent BioSolutions Inc.-eide Adapt hadde saksøkt Teva sammen med Opiant Pharmaceuticals Inc., som eier patenter og lisenser dem til Adapt. Narcan hentet inn $ 280 millioner for Emergent i 2019, ifølge selskapets økonomiske innleveringer.               Researchers say a new vaccine shows promise in blocking fentanyl from entering a person's brain.They say the vaccine could help reduce overdoses and aid in addiction recovery. Experts, however, point out that the new vaccine has only been tested on rats, so more research is needed on its effectiveness on humans they also note that people who've had the vaccine could switch to other opioids.  But that's not the case that I found I found a bunch of patents, If you ask me they're just beating around the damn bush putting a Band-Aid on the crap! Why don't they take care of the real problem? Stop it from coming into the country and the other countries like turning fentanyl from a scheduled two drug to a scheduled one drug then they can go after the real problem. Can you believe it's on the same schedule as marijuana ? That's just insane ! Thank God for narcan    Who owns the Narcan patent?E mergent BioSolutions Inc. -owned Adapt had sued Teva alongside Opiant Pharmaceuticals Inc., which owns the patents and licenses them to Adapt. Narcan brought in $280 million for Emergent in 2019, according to the company's financial     filings.    

https://patents.google.com/?q=(Emergent+BioSolutions+Inc+narcan)&oq=Emergent+BioSolutions+Inc+narcanhttps://patents.google.com/?q=(Emergent+BioSolutions+Inc+narcan)&oq=Emergent+BioSolutions+Inc+narcan

 FDA godkjenner det overdose-reverserende stoffet Narcan for salg uten disk   The FDA approves the overdose-reversing drug Narcan for over-the-counter sales  https://www.npr.org/2023/03/29/1166750095/narcan-fda-approval-naloxone-over-the-counter-otchttps://www.npr.org/2023/03/29/1166750095/narcan-fda-approval-naloxone-over-the-counter-otc    FDA godkjenner Naloxone Nasal Spray første over-the-Counter      FDA Approves First Over-the-Counter Naloxone Nasal Spray  https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-over-counter-naloxone-nasal-sprayhttps://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-over-counter-naloxone-nasal-spray , Fem år etter at folkehelsetjenestemenn først ba om det, endelig Narcan  , Five years after public health officials first asked for it, Narcan finally treff butikkhyllerhit store shelves denne måneden bekreftes Walgreens, CVS, Rite Aid og Walmart for å bære medisinen som starter i dag og forventer å ha landsomfattende tilgjengelighet innen torsdag 8. september.2023 — et potensielt sentralt øyeblikk i kampen for å motvirke landets hardnakket høye dødstall fra heroin, fentanyl og smertepiller. Nå kan hvem som helst kjøpe opioid overdose reversal medikament uten resept. Jeg er ikke sikker på at OTC er svaret, ” Daniel J. Abdun-Nabi, daværende Emergents toppsjef, fortalte investorene i løpet av en inntjeningssamtale i november 2018. En måned senere advarte selskapets daværende president, Robert Kramer, “ mot et hastverk til en over-the-counter løsning for denne nåværende krisen, ” med henvisning til bekymring for Narcan bevissthet og forsikringsdekning.  Naloxone ble patentert i 1961 av Mozes J. Lewenstein, Jack Fishman, og selskapet Sankyo.Den ble godkjent for behandling av opioidbruk i USA i 1971. 9.211.253, 9.468.747 og 9.561.117 oppført i USA. Food and Drug Administrations Orange Book for Narcan ® 4 milligram nesespray. Hvert av disse patentene avslører og hevder naloksonformuleringer som inneholder et isotonicitetsmiddel. Ytterligere Adapt Pharma har også U.S. Klapp.        Fra oktober 2017 til mars 2023 distribuerte ROPS mer enn 450 000 enheter nalokson, og TDMHSAS har dokumentert minst 60 000 liv reddet Naloxone redder liv. Fra 1996 til 2014, minst 26 500 overdoser av opioider i USA ble reversert av lekfolk som bruker nalokson. Safer medikamentforbrukstjenester (SCS) er utpekte steder der folk kan bruke forhåndsinnhentede medisiner under sikkerhet og støtte av trent personell. I løpet av de siste 30 årene,SCS er implementert på tvers av 100 + nettsteder i 60 + byer i 11 land rundt om i verden.  Dødsfallet for snøballer har presset lovgivere i Colorado, New Mexico og Nevada til å vurdere å bli med i New York og Rhode Island for å tillate det som ofte kalles “ trygge injeksjonssteder. ” Også kalt “ overdoseforebyggende sentre,” dette er steder der folk kan bruke medisiner under tilsyn av trent personell som blir høyt som helvete OD og blir brakt tilbake til livet er ikke høyere enn det…1. mars 2023 KONTROLL: 1 Gjennomgang av disse statene ' Lover som gir forseelse straff for enkel besittelse av narkotika annet enn marihuana.NB: Undersøkelse Omfatter ikke besittelse med hensikt å fordele krenkelser New Mexico og Nevada vurderer å bli med New York og Rhode Island for å tillate det som ofte kalles “ sikre injeksjonssteder. ” Også kalt “ overdoseforebyggende sentre,” dette er steder der folk kan bruke medisiner under tilsyn av trent personell som blir høyt som helvete OD og blir brakt tilbake til livet er ikke høyere enn det…1. mars 2023 KONTROLL: 1 Gjennomgang av disse statene ' Lover som gir forseelse straff for enkel besittelse av narkotika annet enn marihuana.NB: Undersøkelse Omfatter ikke besittelse med hensikt å fordele krenkelser New Mexico og Nevada vurderer å bli med New York og Rhode Island for å tillate det som ofte kalles “ sikre injeksjonssteder. ” Også kalt “ overdoseforebyggende sentre,” dette er steder der folk kan bruke medisiner under tilsyn av trent personell som blir høyt som helvete OD og blir brakt tilbake til livet er ikke høyere enn det…1. mars 2023 KONTROLL: 1 Gjennomgang av disse statene ' Lover som gir forseelse straff for enkel besittelse av narkotika annet enn marihuana.NB: Undersøkelse Omfatter ikke besittelse med hensikt å fordele krenkelser t ikke høyere høyt enn det…1. mars 2023 KONTROLL: 1 Gjennomgang av disse statene ' Lover som gir forseelse straff for enkel besittelse av narkotika annet enn marihuana.NB: Undersøkelse Omfatter ikke besittelse med hensikt å fordele krenkelser t ikke høyere høyt enn det…1. mars 2023 KONTROLL: 1 Gjennomgang av disse statene ' Lover som gir forseelse straff for enkel besittelse av narkotika annet enn marihuana.NB: Undersøkelse Omfatter ikke besittelse med hensikt å fordele krenkelser  this month Walgreens, CVS, Rite Aid, and Walmart are all confirmed to carry the medication starting today and expect to have nationwide availability by Thursday, September 8th.2023 — a potentially pivotal moment in the fight to counter the country's stubbornly high death toll from heroin, fentanyl and pain pills. Now, anyone can buy the opioid overdose reversal drug without a prescriptio Im not sure that OTC is the answer,” Daniel J. Abdun-Nabi, then Emergent's top executive, told investors during a November 2018 earnings call. A month later, the company's then president, Robert Kramer, cautioned “against a rush to an over-the-counter solution for this current crisis,” citing concerns about Narcan awareness and insurance coverage.  Naloxone was patented in 1961 by Mozes J. Lewenstein, Jack Fishman, and the company Sankyo. It was approved for opioid use disorder treatment in the United States in 1971. 9,211,253, 9,468,747 and 9,561,117 listed in the U.S. Food and Drug Administration's Orange Book for Narcan® 4 milligram nasal spray. Each of these patents discloses and claims naloxone formulations containing an isotonicity agent. Additional Adapt Pharma also has U.S. Pat.        From October 2017 through March 2023, the ROPS distributed more than 450,000 units of naloxone, and TDMHSAS has documented at least 60,000 lives saved Naloxone saves lives. From 1996 to 2014, at least 26,500 opioid overdoses in the United States were reversed by laypersons using naloxone.Safer drug consumption services (SCS) are designated sites where people can use pre-obtained drugs under the safety and support of trained personnel. Over the last 30 years, SCS have been implemented across 100+ sites in 60+ cities in 11 countries around the world.  The snowballing death toll has pushed lawmakers in Colorado, New Mexico and Nevada to consider joining New York and Rhode Island in allowing what are often called “safe injection sites.” Also called “overdose prevention centers,” these are places where people can use drugs under the supervision of trained staff who  get high as hell OD and get brought back to life ain't no higher high than that…Mar 1, 2023  DRAFT:1 Review Of Those States' Which Provide Misdemeanor Penalties For Simple Possession of Drugs Other Than Marijuana.NB: Survey Does not Encompass Possession with Intent to Distribute Offense https://www.ajc.state.ak.us/acjc/docs/resources/drugs/misdechrt.pdfhttps://www.ajc.state.ak.us/acjc/docs/resources/drugs/misdechrt.pdf    State Legislature vedtok en om besittelse av narkotika under en spesiell sesjon tidligere i år kalt av Gov. Jay Inslee. Senatets lovforslag 5536 setter straffen for besittelse av kontrollerte stoffer som en grov forseelse med en maksimal innesperringstid på seks måneder for de to første domfellelsene Drug Besittelseslover: 50-State Survey      The Washington State Legislature passed a compromise drug possession bill during a special session earlier this year called by Gov. Jay Inslee. Senate Bill 5536 sets the penalty for possession of controlled substances as a gross misdemeanor with a maximum confinement time of six months for the first two convictions  Drug Possession Laws: 50-State Survey   https://www.justia.com/criminal/offenses/drug-crimes/drug-possession-laws-50-state-survey/https://www.justia.com/criminal/offenses/drug-crimes/drug-possession-laws-50-state-survey/                            Kontrollerte stofflover etter stat 2024                                Controlled Substance Laws by State 2024    https://worldpopulationreview.com/state-rankings/controlled-substance-laws-by-statehttps://worldpopulationreview.com/state-rankings/controlled-substance-laws-by-state        Forskere anslår at fra 2006 til 2016, den totale mengden penger brukt av amerikanere på disse fire stoffene svingte mellom $ 120 milliarder og $ 145 milliarder hvert år, men i all virkelighet er det sannsynligvis langt høyere enn det. Du vet alt skaprøykere Den største mengden av føderale narkotikakontrollutgifter ble rapportert for FY 2022 med rundt 41 milliarder amerikanske dollar. Imidlertid er den forespurte finansieringen for 2023 og 2024 betydelig høyere.   Den største bysten på plate Record fentanyl-bysten i Nebraska finner nok doser til å drepe anslagsvis 26 millioner mennesker | CNN. Nebraska State Patrol grep nesten         Researchers estimate that from 2006 to 2016, the total amount of money spent by Americans on these four drugs fluctuated between $120 billion and $145 billion each year but in all reality it's probably way higher than that You know all the closet smokers The largest amount of federal drug control spending was reported for FY 2022 with some 41 billion U.S. dollars. However, the requested funding for 2023 and 2024 are significantly higher.   The biggest bust on record        Record fentanyl bust in Nebraska finds enough doses to kill an estimated 26 million people | CNN. The Nebraska State Patrol seized nearly 120 pund120 pounds av stoffet fentanyl – nok til å drepe rundt 26 millioner mennesker, ifølge estimater fra den amerikanske narkotikahåndhevelsesadministrasjonen.     ……………….                                               Har du noen gang hørt om Pandora-papirene? Om det amerikanske kartellet ? Vel, dette vil blåse i tankene dine ! Pandora Papers er 11,9 millioner lekke dokumenter med 2,9 terabyte med data som International Consortium of Investigative Journalists publiserte fra 3. oktober 2021 Millioner av lekke dokumenter og det største journalistikkpartnerskapet i historien har avdekket økonomiske hemmeligheter for 35 nåværende og tidligere verdensledere, mer enn 330 politikere og offentlige tjenestemenn i 91 land og territorier, og en global oppstilling av flyktninger, con artister og mordere, og narkotikaforhandlere.  of the drug fentanyl — enough to kill about 26 million people, according to estimates by the US Drug Enforcement Administration.     ……………….                                               You ever heard of the Pandora papers? About the American cartel ? Well this will blow your mind ! The Pandora Papers are 11.9 million leaked documents with 2.9 terabytes of data that the International Consortium of Investigative Journalists published beginning on 3 October 2021  Millions of leaked documents and the biggest journalism partnership in history have uncovered financial secrets of 35 current and former world leaders, more than 330 politicians and public officials in 91 countries and territories, and a global lineup of fugitives, con artists and murderers, and drug dealers. https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/https://rumble.com/v4flvr8-mike-gill-and-meghan-walsh-and-fcb-pandora-papers-and-cps-corruption-02-22-.htmlhttps://rumble.com/v4a69n0-documentary-the-pandora-papers-how-the-offshore-finance-is-still-flourishin.htmlhttps://rumble.com/v43dd9z-michael-jaco-huge-intel-mike-gill-exposes-the-deep-state-pandora-papers-bad.html  Det er noen få vaksiner ute, la oss se på patentene deres. Det er ikke alle patentene jeg fant, men jeg vet at du kjeder deg trenger noe å gjøre                                             https://rumble.com/v4flvr8-mike-gill-and-meghan-walsh-and-fcb-pandora-papers-and-cps-corruption-02-22-.html      https://rumble.com/v4a69n0-documentary-the-pandora-papers-how-the-offshore-finance-is-still-flourishin.html         https://rumble.com/v43dd9z-michael-jaco-huge-intel-mike-gill-exposes-the-deep-state-pandora-papers-bad.html  There is a few vaccines out already let's take a look at their patents  It's not all of the patents I found but I know you're bored need something to do

 Ganske rart at FDA sier at de ikke godkjente noen opioidvaksiner fra og med 2019, men at de går helt tilbake til '80-tallet planlegger de noe som ooh-utseende, vi fikk nye for første gang, som om det er en stor overraskelse at alle burde gjøre det. Takk for alt du gjør for å stoppe dette biohacket på alt det som er naturlig og laget i Guds bilde, og Romerne 8:31 kan være vårt ledende lys. 6831

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.