OFFISIELT FRA “KONGENS RÅD” STATSRÅD 24.11 2023

Offisielt fra statsråd 24. november 2023Offisielt fra statsråd | Dato:24.11.2023I statsråd i dag ble stortingsmeldingen “En motstandsdyktig helseberedskap – fra pandemi til krig i ” lagt fram.Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 24. november 2023.
Følgende vedtak offentliggjøres:1. Proposisjoner og meldingerUtenriksdepartementetProp. 28 S (2023-2024)
Endringar i statsbudsjettet 2023 under UtanriksdepartementetArbeids- og inkluderingsdepartementetProp. 15 S (2023–2024)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Arbeids- og inkluderingsdepartementetRelatert:Regjeringa tek grep for å hjelpe frivillige organisasjonar og private skular med pensjonskostnaderBarne- og familiedepartementetProp. 16 S (2023–2024)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Barne- og familiedepartementetFinansdepartementetProp. 29 LS (2023-2024)
Lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern (suppleringsskatteloven)Relatert:Norge vil innføre regler om skattlegging av multinasjonale konsernProp. 17 S (2023-2024)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under ForsvarsdepartementetRelatert:Regjeringa held fram med å trygge Noreg – styrker forsvarsbudsjettet i nysalderinga 2023Regjeringa vil sikra dokumentasjon etter internasjonale operasjonarHelse- og omsorgsdepartementetProp. 18 S (2023 – 2024)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Helse- og omsorgsdepartementetRelatert:362 millioner til vedlikehold av sykehus og helikopterlandingsplasser i Helse NordMeld. St. 5 (2023-2024)
En motstandsdyktig helseberedskap – fra pandemi til krig i EuropaJustis- og beredskapsdepartementetProp. 19 S (2023-2024)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Justis- og beredskapsdepartementetRelatert:Støtte til reduserte strømpriser i LongyearbyenMehl foreslår 840 millioner kroner ekstra til politiet og PSTØkt bevilgning til sikkerhetsutstyr i kriminalomsorgenForeslår å øke NSMs driftsbevilgningKlima- og miljødepartementetProp. 21 S (2023-2024)

Endringer i statsbudsjettet 2023 under Klima- og miljødepartementetKommunal- og distriktsdepartementetProp. 22 S (2023-2024)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Kommunal- og distriktsdepartementetRelatert:Regjeringen satser på digital og grønn omstilling Regjeringa vil hjelpe Hemnes å starte omstillinga allereie i 20231,7 milliardar til kommunar og fylkeskommunar ramma av HansRegjeringa dekker delingskostandene for fylker og kommunerKultur- og likestillingsdepartementetProp. 23 S (2023-2024)

Endringer i statsbudsjettet 2023 under Kultur- og likestillingsdepartementetRelatert:Nær 2,5 milliardar kroner til frivilligheita100 millionar ekstra til barn og unge i idrettenAuka deltaking for barn og unge i kulturaktivitetarKunnskapsdepartementetProp. 20 S (2023-2024)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under KunnskapsdepartementetLandbruks- og matdepartementetProp. 24 S (2023-2024)

Endringer i statsbudsjettet 2023 under Landbruks- og matdepartementetNærings- og fiskeridepartementetProp. 25 S (2023-2024)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Nærings- og fiskeridepartementetRelatert:Havbruksfondet får 900 millioner ekstraOlje- og energidepartementetProp. 26 S (2023-2024)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Olje- og energidepartementetSamferdselsdepartementetProp. 27 S (2023-2024)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Samferdselsdepartementet2. Sanksjoner og ikrafttredelserArbeids- og inkluderingsdepartementetSanksjon av Stortingets vedtak 14. november 2023 til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (opphevelse av minstegrensen for rett til medlemskap).Lovvedtak 1 (2023-2024)Grunnlag for saken:Prop. 120 L (2022-2023)FinansdepartementetDelt ikraftsetting av lov 16. juni 2023 nr. 44 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Følgende trer i kraft straks:Endringsloven del II.Grunnlag for saken:Prop. 1 LS (2023–2024)ForsvarsdepartementetSanksjon av Stortingets vedtak 14. november 2023 til lov om endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndighet).Lovvedtak 3 (2023-2024)Grunnlag for saken:Prop. 133 L (2022–2023)Sanksjon av Stortingets vedtak 14. november 2023 til lov om militær politimyndighet (militærpolitiloven).Lovvedtak 4 (2023-2024)Grunnlag for saken:Prop. 134 L (2022–2023)Nærings- og fiskeridepartementetDelt ikraftsetting av lov 16. juni 2023 nr. 67 om endringer i register- og foretakslovgivningen mv. (digitale verktøy og prosesser, gebyrstruktur og tilknytningskrav). Følgende trer i kraft 1. januar 2024:Endringsloven del I (foretaksregisterloven) § 4-1 og § 4-4 bokstav e første punktum.Endringsloven del II (enhetsregisterloven) § 12 og ny § 16a.Endringsloven sel III (aksjeloven) § 2-18 andre ledd femte punktum, § 10-9 andre ledd fjerde punktum og § 10-13 første ledd første punktum.Endringsloven del IV (allmennaksjeloven) § 2-18 andre ledd femte punktum, § 10-9 andre ledd fjerde punktum og § 10-13 første ledd første punktum.Lovvedtak 90 (2022-2023)Grunnlag for saken:Prop. 76 LS (2022–2023)3.
Utnevnelser mv.UtenriksdepartementetUtnevning av ekspedisjonssjef Vebjørn Dysvik til ambassadør i Beijing, Folkerepublikken . Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.FinansdepartementetUtnevning av underdirektør Erling Michael Motzfeldt Kravik til avdelingsdirektør i Finansdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.ForsvarsdepartementetUtnevning av kommandør Petter Kammerhuber til flaggkommandør i Sjø og beordring i stilling som Deputy Chief of Staff Operations ved Forsvarets operative hovedkvarter. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.Klima- og miljødepartementetUtnevning av avdelingsdirektør Atle Tostensen til ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.4. Styrer og utvalgJustis- og beredskapsdepartementetGjenoppnevning av advokat Michal Wiik Johansen som varamedlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. januar 2024 til og med 31. desember 2027.Gjenoppnevning av sorenskriver Unni Sandbukt som varamedlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. januar 2024 til og med 31. desember 2027.KunnskapsdepartementetOppnevning av medlemmer til Foreldreutvalget for grunnopplæringen for perioden 2024-2027.Leder:
Seniorrådgiver Ståle Sand Kalkvik, TrondheimNestleder:
Rådgiver Johanne Marie Olaussen, OsloMedlemmer:
PPT-rådgiver Lill-Therese Varsi, Melhus
Frilanskonsulent Attia Mirza Mehmood,
Bensinstasjonsmedarbeider Jeanette Trondsdotter Guttormsen,
Kommunikasjonsrådgiver Alf Harald Aronsen, Haugesund
Kranfører Christoffer Sandal Donné, AskøyVaramedlemmer:
Lektor Yngve Søderholm-Nodland, Skien
Førstelektor Elisabeth Teige, VoldaRelatert:Nye foreldreutval for barnehagar og grunnopplæringaOlje- og energidepartementetOppnevning av lagdommer Tormod Anders Sletten til medlem av Energiklagenemnda for perioden fra og med 2. desember 2023 til og med 1. desember 2027.Gjenoppnevning av konsulent Helle Hertwich Grønli, leder Morten Sundt og advokat Edna Grepperud til medlemmer av Energiklagenemnda for perioden fra og med 2. desember 2023 til og med 1. desember 2027Relatert:Oppnemning av medlemmer til Energiklagenemnda5. Klagesaker mv.Justis- og beredskapsdepartementetKlage fra advokat Anders Hilt, på vegne av Madeleine Skarsgård, over Justis- og beredskapsdepartementets vedtak 8. mars 2023 om dekning av sakskostnader tas ikke til følge.6. Andre sakerJustis- og beredskapsdepartementetDet fastsettes overgangsregler til lov 11. mai 2023 nr. 13 om endringer i tvisteloven mv. (rettsmekling, ankenektelse mv.).Statsministerens kontor1. Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for:a) Budsjett for og tildeling av midler til Samfunnet Jan Mayen. Budsjettet og tildelingen skal dekke finansiering av drifts- og investeringskostnader knyttet til tilstedeværelse og aktivitet på Jan Mayen, med unntak av aktivitet som andre aktører har et definert ansvar for.b) Forvaltningen av eierskapet til statens grunn på Jan Mayen, herunder arealplanlegging og ansvar for kulturminner som ligger under statens eierskap.c) Forvaltningen av statens eierskap til bygg på Jan Mayen, herunder ansvar for vedlikehold og investeringer, hvor ikke annet eierskap er slått fast.d) Inngåelse og oppfølging av avtaler med aktører som har virksomhet på Jan Mayen om bruk av infrastruktur og tjenester fra Samfunnet Jan Mayen.2. Forsvarsdepartementet har ansvaret for:a) Driftsoppgaver knyttet til Samfunnet Jan Mayen.b) Personell som er ansatt ved Samfunnet Jan Mayen.c) Transporttjenester, herunder flyplassdrift og flysikkerhet på Jan Mayen.

3. Justis- og beredskapsdepartementet kan instruere og delegere oppgaver til Forsvaret i saker som gjelder budsjett for og tildeling av midler til Samfunnet Jan Mayen. Myndigheten er begrenset til saker som ligger innenfor Justis- og beredskapsdepartementets ansvar etter punkt 1.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.