Gro H. Brundtland og AP – folkesvikermafiaen som FORMELT har holdt det norske folk TOTALT FOR NARR de siste 55 år (uformelt enda lengre). En “FN-STYRT” FASCIST-KOMMUNISTISK VERDENSREGJERING ble deklarert som hovedagenda på Socialist International Council Conference i Oslo i 1962 – Del 1

18/02/2017 Pål Folkefiendlige maktstrukturer og gigantiske samfunnsbedragGlobalismen, Folkemordagendaen og den FN-styrte Verdensregjering (NWO)Raseringen av Norge 20

Ville du ha stemt Arbeiderpartiet hvis du visste at de minst siden 1962 har hatt som FORMELT, dog SKJULT HOVEDFORMÅL, (og HOVEDFORPLIKTELSE overfor moderorganisasjonen Socialist International) å arbeide for etablering av en GLOBAL ALTOMFATTENDE FASCIST-KOMMUNISTISK ALLMEKTIG DIKTATORISK VERDENSREGJERING (One World Government/New World Order) med tilhørende avvikling av nasjonalstaten og avvikling av dens for alle reelle og praktiske formål; betydning, kultur, selvstendighet, suverenitet, væpnede forsvar, eierskap, selvråderett og suverene beslutningsmyndighet over egen samfunnsstruktur, lovverk, territorium og naturressurser, hvor kanskje ikke engang det symbolske narrespill gjenstår (17. mai og det norske flagg)?

Forhåpentligvis- og antakeligvis IKKE.  Men det er altså et slikt totalt uredelig og folkeforledende Arbeiderparti majoriteten av det norske folk har BLITT LURT TRILLRUNDT TIL Å STEMME PÅ i hele etterkrigstiden og frem til den dag i dag!  Å kalle det folkesvik og landssvik vil overhodet ikke være noen overdrivelse.

(Hvilket selvfølgelig ikke reduserer den nasjonsundergravende betydningen av de andre partiers tilsvarende folkesvik og forræderi, partier som MÅ har visst om Arbeiderpartiets narrespill i alle år, og som senere SKJULT OG FORDEKT har tilsluttet seg målet og agendaen om etablering av en verdensregjering, enten frivillig eller påvirket av en eller annen form belønnings- eller utpressingsmekanisme, som flertallet av det norske folk åpenbart skal holdes uvitende om.  Det finnes dog oppegående teorier om nettopp dette, noe jeg skal komme tilbake til senere i artikkelen.)

Socialist International Council Conference, Oslo, 2. – 4. Juni 1962 – Deklarasjon om etablering av en FN-styrt verdensregjering som det felles ultimate mål.

Oppdatering Mars 2019:  Socialist International har nå fjernet artikkelen fra sine nettsider.  Men den er selvfølgelig lagret og tilgjengelig i WayBackMachine.

I 1962 var altså Det Norske Arbeiderpartiet vert for en internasjonal konferanse i regi av Arbeiderpartiets moderlige paraplyorganisasjon Socialist International, hvor følgende felles politiske målsetting ble deklarert:

The ultimate objective of the parties of the Socialist International is nothing less than world government. As a first step towards it, they seek to strengthen the United Nations so that it may become more and more effective … Membership of the United Nations must be made universal” (The World Today: The Socialist Perspective)

– Declaration of the Socialist International Council Conference, Oslo, 2. – 4. June 1962.

Oppdatering Mars 2019:  Socialist International har nå fjernet artikkelen fra sine nettsider.  Men den er selvfølgelig lagret og tilgjengelig i WayBackMachine.

Denne deklarasjonen fra Socialist International Council Conference, Oslo, ble så hurtig pappegøyedeklarert av sosialistiske partier og sosialistiske regjeringer verden rundt, med British Labour Party (Det Britiske Arbeiderparti) i førersetet:

Labour…..remained faithful to its long-term belief in the establishment of east-west co-operation as the basis for a strengthened United Nations developing towards world government.

For us world government is the final objective and the United Nations the chosen instrument …

(Labour Party manifesto 1964).

Lenkeoppdatering August 2019: Det globalistiske herskerpakket jobber tydeligvis på høygir med å fjerne beviser for deres folkesvikerske kriminelle virksomhet.  Kilden ovenstående lenke “Labour Party manifesto 1964” peker til, har nå også blitt fjernet fra nettet.  Men også her finner vi heldigvis kilden lagret og tilgjengelig i WayBackMachine.

Både Gro Brynolf Brundtland Harlem Sandberg Ohlin (Frahm Brandt?)Thorbjørn Jagland, og Helga Pedersen har hatt posisjonen som Vice-President i Socialist International.  Helga Pedersen ble visepresident i 2012.  (Alternativ lenke – WaybackMachine)

En gjennomgang av historien viser at Det Norske Arbeiderparti hele tiden har vært en av de ivrigste og mest sentrale pådrivere for å få innført en FN-styrt verdensregjering. Bl.a Gro's sentrale rolle i Brundtlandkommisjonen og utformingen av FN's Agenda 21 er blandt de mange bevis på nettopp dette.

Trygve Lie (FN's første generalsekretær) begikk i tillegg grunnlovsbrudd og landssvik da han instruerte FN-delegasjonen om å avgi falsk melding til FN om at Norge hadde ratifisert FN-pakten.

Etter at folkerettslærde og grunnlovseksperter hadde gjennomgått FN-pakten, ble det nemlig klart at Norge ikke kunne ratifisere uten grunnlovsendring eller i det minste en folkeavstemming.  Dette ble ignorert av Trygve Lie og Arbeiderpartiet!  Travle flittige maur, hæ?

Som sjef for World Health Organisation (WHO) har Gro H. Brundland i tillegg vært helt sentral i utforming av FN's fødevare- og næringsmiddeldirektiv – Codex Alimentarius – som egentlig er en handelskommisjon.  Formålet med Codex Alimentarius er å STANDARDISERE, kontrollere, regulere absolutt ALLE fødevarer og næringsmidler, alt fra råvarer, halv- og helfabrikata, inkludert vitamin- og mineraltilskudd, urter etc.

Ved hjelp av Codex Alimentarius (som allerede regulerer ditt liv), som del av den pågående globale tilretteleggelse av den FN-STYRTE VERDENSREGJERING, planlegges det på sikt forbud mot fri høsting fra naturen, f.eks fritidsfiske, plukking av bær og sopp, dyrking av egne grønnsaker osv., da levende pustene menneskers frie konsum av slike fødevarer naturligvis ikke kan underlegges standardisering, kontroll, overvåkning og regulering og derved anses “å kunne utgjøre en fare for folkehelsen”.

La oss alle bli ekstremister!
Må vi alle bli svært så ulydige og plagsomme selvdyrkende, bærplukkende og fritidsfiskende ekstremister!

De statseide, monetariserte og pantsatte juridiske personfiksjoner kan jo også risikere å knekke en fot mens de plukker bær i skogen, noe som gjør slaven uproduktiv og medfører økte kostnader i form av potensiell berging og helsestell – i tillegg til at slike aktiviteter vil utgjøre en trussel for de globokratiske fødevaremonopolisters fortjeneste.  Slik egoistisk og uansvarlig adferd kan de jo ikke tillate!

Å ta individuellt ansvar for din egen helse ved å dyrke egne økologiske grønnsaker blir også en trussel mot det kollektivistiske autonomiforkrøplende indoktrineringsregimet, og er derfor å anse som FY-FY!  Ulydige selvdyrkere, bærplukkere og fritidsfiskere blir å regne som “domestic terrorists”, tatt hånd om av det lokale SWAT-team og tvangsmedisinert til underkastelse med diagnosen Oppositional Defiant Disorder (ODD)!

Fra 2020 får vi den “FN-styrte” verdensregjerings miljøfascistiske bærekraftspoliti rennende i fjæresteinene. Det blir bl.a slutt på det norske folks tusenårige tradisjoner med å “dra seg kokning”.  De siste års “Kampen om fisken” har vært et narrespill fra A til Å, for i løpet av 2020 – 2030 vil det jo være snakk om VERDENSREGJERINGENS NATURRESSURSER må vite!

Har du noengang i historien selv sett – eller hørt om – at DET NORSKE ARBEIDERPARTI har gått til valg med et offentliggjort partiprogram som ÅPENT OG ÆRLIG FORTELLER DET NORSKE FOLK at Arbeiderpartiet jobber for etablering av en verdensregjering, og – som logisk følge – den parallelle GRUNNLOVSTRIDIGE, LANDSSVIKERSKE OG FOLKESVIKERSKE målbevisste og målrettede svekkelse av, rasering av, og avvikling av den SUVERENE nasjonalstaten Norge?  Nei, det har du vel ikke!  Så hvorfor LYVER DE, og HVORFOR HOLDER DE DET NORSKE FOLK TOTALT FOR NARR VED Å HOLDE SIN EGENTLIGE HOVEDAGENDA SKJULT FOR FOLKET I TIÅR ETTER TIÅR?

(Planlegger man landssvik, folkesvik og forræderi, så er det kanskje best å gjøre det skjult og fordekt.  Jeg kan vanskelig se andre grunner til å holde slike ting skjult for folket.)

Og hva tenker du om de øvrige partier, og ikke minst norsk Corporate Mockingbird Mafia Media, og hvor disse andre har sin lojalitet, som må ha visst om Arbeiderpartiets fordekte agenda, men har holdt kjeft om det i alle år.  Hva kan grunnen være til at INGEN, hverken opposisjonspartier eller norsk media på høyresiden har tatt frem Arbeiderpartiets verdensregjeringsagenda og brukt det mot Arbeiderpartiet i politiske valgkamper, for alt hva det kunne være verdt?  Har vi overhodet hatt demokrati i Norge, eller er det som Steigan skriver i artikkelen “Det norske kartellpartiet“?

KONSEKVENS: All politikk i Norge – minst siden 1962 – har i det skjulte dreid seg om målbevisst og målrettet, folkesvikersk, landssvikersk og forræderisk, å rigge og tilpasse Norge til Socialist International og Arbeiderpartiets planlagte kommende FN-styrte verdensregjering.

har altså – minst siden 1962 –  IKKE dreid seg om det vi alle har blitt forsøkt innbildt, nemlig styring av landet i henhold folkeviljen og , for ivaretagelse av landets og folkets suverenitet og beste langsiktige interesser.

DET ER ALTSÅ SNAKK OM ET GIGANTISK SNIKENDE FORRÆDERI OG ET SNIKENDE STATSKUPP!

Det skjedde noe annet viktig – og høyst sannsynlig direkte relatert – i MARS 1962, tre måneder FØR Arbeiderpartiet og Socialist International kom med sin verdensregjeringsdeklarasjon i JUNI 1962.

Jeg siterer fra en av Jim T. Slaaens artikler:

I mars 1962 under regjeringen Einar Gerhardsen III, ble Grunnloven endret for å legalisere «Europabevegelsens Norske Råd» slik at det ikke lenger var straffbart for Stortingspolitikere å være medlem av organisasjonen. Den skiftet navn til Europabevegelsen i Norge i 1965. Et av de tidlige forarbeidene som ble gjort for å få Norge med i EF, det som i dag heter EU.

Vedr. Europabevegelsen anbefales du å lese Europabevegelsen – Stortingets største parti gjennom 47 år, samt lytte til Lars Rønbeck's tale i 2005 hvor han bl.a forsøker å informere og advare folket om Europabevegelsens hemmelige og grunlovsstridige stortingsgruppe.  Lars Rønbeck appelerte også til media om å begynne å skrive om Europabevegelsen og tilsvarende grums, men vi vet jo alle hvem media er i lomma på.  Tale Del 1Tale Del 2  Les også: Europabevegelsens ulovlige stortingsgruppe, strider imot Grunnlovens §1 og 112, og hele dens ånd og prinsipper

Det er jo overhodet ikke vanskelig å se et historisk mønster avtegne seg, av en viss gruppe mennesker som udemokratisk og grunnlovsstridig FRITT TAR SEG TIL RETTE.  Her følger et kort knippe artikkler som illustrerer dette ganske godt:

Blodbadglobalistenes norske nettside - http://enverden.no
Blodbadglobalistenes norske nettside – http://enverden.no

De norske blodbadglobalistenes nettside – http://enverden.no ble nedlagt i slutten av år 2012, høyst sannsynlig for å fjerne spor og å fjerne fokus fra denne gjengens forræderiske aktiviteter og hovedagenda.  Nettsiden er likevel lagret for all ettertid av WayBackMachine, og kan studeres her: http://web.archive.org/web/20121129094604/http://www.enverden.no/ Her kan du lese hvem som satt i det såkalte “Rådet” på den tiden nettsiden ble nedlagt.

HVEM ER DE, EGENTLIG, ….DISSE SOM I DET SKJULTE OG I STRID MED BÅDE GRUNNLOVEN OG DEN NORSKE FOLKEVILJEN TREKKER I TRÅDENE OG KUPPER OG RASERER LAND, FOLK OG KULTUR, OG HVOR HAR DE SIN LOJALITET, SÅNN EGENTLIG?

Vi bør i aller høyeste grad begynne å kikke på saker som dette: Den skjulte slekt og de hviskede navn – Gro Brynolf Brundtland Harlem Sandberg

(For lojaliteten ligger jo åpenbart IKKE hos disses arbeidsgivere – nemlig DET SUVERENE NORSKE FOLK, fra hvem disse såkalte “folkevalgte” yrkeskriminelle ved hjelp av løgner og groteske samfunnsbedrag har tilsvindlet seg sitt såkalte “politiske mandat”!)

Gro og Willy, tette bånd, svært så tette bånd…mildt sagt.
Gro og Willy, tette bånd, svært så tette bånd…mildt sagt.

Gitt at Arbeiderpartiets og Socialist Internationals deklarasjon i 1962 må være kjent for svært mange, i det minste blandt høyerestående , embedsfolk, e-tjenester, og media, hvordan klarer de så å holde på med denne høykriminelle virksomheten og samtidig unndra seg straffeansvar?  Som den svensk-norske Gro Brynolf Brundtland Harlem Sandberg Ohlin (Frahm Brandt?) uttrykte det etter at hun tapte EU avstemningen i 1994 og fikk spørsmålet “Hva nå?”, hvorpå hun svarte: “Det finnes andre metoder!”  Ja, det finnes drøssevis av andre metoder!  En av disse “andre metoder” er f.eks å få fjernet § 105 i Straffeloven som forbyr politikere å lyve til befolkningen, en paragraf de – antakelig med lettelsens sukk og smil fra øre til øre –  klarte å fjerne i 2008.

§ 105. Den, som ved (…) løgnagtige Forespeilinger eller ved andre utilbørlige Midler søger at øve Indflydelse paa en andens Optræden eller Stemmegivning i offentlige Anliggender (…) straffes med Hefte indtil 3 Aar. Under særdeles formildende Omstændigheder kan Bøder anvendes.

– Det bør ikke være en oppgave for strafferetten å reagere mot personer som forsøker å vinne et valg med «løgnaktige forespeilinger», het det den gang i lovforslaget fra Justisdepartementet.

Kan det overhodet finnes værre “løgnaktige forespeilinger” enn å bløffe hele landets befolkning I HELE 55 ÅR I STREKK til å tro at man stiller til valg med lovnader om å styre landet i samsvar med folkeviljen og grunnloven, for ivaretagelse av landets og folkets suverenitet og beste langsiktige interesser, mens man EGENTLIG og I PRAKSIS jobber på spreng for å rigge landet for fall som en femtekolonne nasjonalstatsraserende kraft i forberedelse for avvikling av nasjonalstaten og for etablering av en ALLMEKTIG VERDENSREGJERING?

Og mens vi likevel er inne på “andre metoder” så må vi heller ALDRI SLIPPE AV SYNET AT DETTE HØYST SANNSYNLIG ER EN LIVSFARLIG GJENG. Det kan du lese om bl.a. i Jarle Johansens artikkel: “Politiske mord i Norge

På nettsiden Dissident Defence Network (tag: Norway) kan vi lese hele seks sider fulle av artikler med eksempler på hvordan den norske dypstaten kvitter seg med dissidenter, “plagsomme personer”, varslere og andre som kommer i veien for dette skruppelløse maktapparatet.  En av dypstatens favoritter er å misbruke psykiatrien til å tvangsinnlegge og kjemisk lobotomere individer de vil bli kvitt.  Jarle Johansen har en samling på 12 artikler som nærmere beskriver psykiatrien som kontrollmatrixens undertrykkelsesverktøy.

Jonas - globalistenes fremste agent
Globalistenes fremste agent

Et verdenskjent eksempel på dette er Synnøve Fjellbakk Taftøe. Da hun i 1992 gikk offentlig ut med sine avsløringer av regjeringens grunnlovsbrudd, løgn og bedrag i forhold til hva som senere ble den såkalte EØS-avtalen, ble hun avskjediget av regjeringen Brundland, erklært alvorlig sinnslidende, tvangsinnlagt og tvangsmedisinert i psykiatrien. Synnøve Fjellbakk Taftøe hadde i tillegg proklamert at hun ville ytre seg om generelle overgrep i Norge foretatt med myndighetenes velsignelse. Dette skulle skje i Geneve direkte til Torturkommisjonen og direkte til WHO. Dette tåltes heller ikke, – og veien til Nordland Psykiatriske ble ikke lang, og skjedde med bistand fra politiet! Intet middel er for sjofelt for AP's maktapparat og disses CIA/MOSSAD-infiserte “fjerde tjeneste” når de ønsker å stoppe kjeften på kritiske borgere med ærlige, redelige, erværdige og folkekjære hensikter.

Et par artikler om Synnøve Fjellbakk Taftøes avsløringer, og hvordan hun har blitt behandlet.

OPPDATERING OG TILFØYELSE 15.05.2017

Om du skulle leve i forvillelsen om at ting har blitt bedre, og at dypstatens overgrep bare foregikk “før i tiden”, så er her en blodfersk sak fra . Dypstaten med NATO og Stay Behind er atter i gang med å bruke psykiatrien som verktøy for å bringe kritiske og avslørende røster til taushet. Denne gang har en kvinnelig journalist nå blitt sperret inne på lukket avdeling for sitt arbeide med å eksponere NATO og Stay Behind.

Alle bør sette seg inn i den farlige situasjonen som nå brygger seg opp, hvor de såkalte “liberale” oppnevner seg til å ha monopol på sannheten, hvor alt annet blir definert som “fake news”, og hvor samfunnskritiske røster blir forsøkt kneblet og stemplet som psykiatriske tilfeller og “russiske agenter”.

Om bosjevik-kommunistenes (internasjonalistenes) edderkoppnett av skjult makt i Norge kan du lese om i følgende artikler:

Jeg anbefaler selvsagt også alle å lese boka “Gro Gate: Historien om ‘den fjerde tjeneste' og Mossad i Norge“, skrevet av Hans Henrik Ramm og Major Johan M. Setsaas.  Boka ble skrevet i 1996, forsøkt utgitt men ble øyeblikkelig unndratt offentligheten og forbudt utgitt i 60 år, altså frem til 2056.  Boka har likevel i årevis vært nedlastbar fra drøssevis av forkskjellige nettsider, deriblandt archive.org

I bokens introduksjon skriver forfatterne Ramm og Setsaas følgende:

“HISTORISK-POLITISK ANALYSE: Vi har vurdert kjente og ukjente politiske og samfunnsmessige forhold fra krigens dager til idag, og skritt for skritt analysert hvorfor og hvordan de skjulte maktsystemer gradvis har vokst frem og forandret seg fra å dekke et meget respektabelt behov for å trygge landets til et spesielt behov for å trygge bestemte politiske interessers trygghet mot avsløring av kritikkverdige og kriminelle forhold”

Er det dumdristig å bidra til å eksponere denne gjengen?  Det er helt klart ikke risikofritt – MEN DET MÅ GJØRES! Jeg vil derfor erklære for hele verden at jeg aldri har vært hverken psykotisk eller suicidial, tvert om – jeg har et brennende ønske om å leve så lenge at jeg få oppleve at menneskeheten tar et endelig oppgjør med den globale høykriminelle dypstatmafiaen i alle varianter. Jeg ivaretar min helse, har årelang praksis med sunt og nøkternt kosthold, svært begrenset forbruk av alkohol, røyker ikke, bruker ikke medisiner og er ikke arvelig sykdomsdisponert.  Skulle dere lese min dødsannonse, finne meg tvangsinnlagt og kjemisk lobotomert på psykiatrisk avdeling, nettsiden forsvinner, og/eller andre radikale endringer i privatliv, familieliv og økonomi, så er det altså høyst sannsynlig den overgripende norske dypstatens psykopate håndtlangere som har vært på ferde i forsøk på å stilne røsten til atter en plagsom dissident og samfunnskritiker.

Globalistinfiltreringen er nærmest komplett i hele systemet.  Globaliseringskritikere anses å være “til fare for rikets sikkerhet”!

I Dagsavisen, allerede i 2003, stod vår daværende statssekretær i Justisdepartementet, Jørn Holme, frem med følgende uttalelse: “Globaliseringskritikere truer rikets sikkerhet”.  Holme ble senere sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST).

Per-Aslak Ertresvåg viser Dagsavisen hvor Jørn Holme formidler dypstatens hat mot demokratiske aktivister
Per-Aslak Ertresvåg viser Dagsavisen hvor Jørn Holme formidler dypstatens hat mot demokratiske aktivister

Vi må virkelig spørre: HVEM sitt rike var det statssekretær Jørn Holme egentlig snakket om?  Pavens, pengefyrstenes og anglo-sionistenes Nye Fascist-Kommunistiske Verdensrike – New World Order/One World Government?  Eller det norske folks?  Hvem er det som EGENTLIG truer sikkerhet til det norske folks rike, globalistene, eller globaliseringskritikerne?

Per-Aslak Ertresvåg er en kjent og respektert norsk journalist, som bl.a har utgitt flere bøker, deriblant hans tre siste velkjente maktkritiske bøker; “Makten bak makten (2006)“, “SOV mitt lille Norge (2008)” og boken “NORGE – Et hjerne- finans- og maktkontrollert samfunn? (2011). Per Aslak Ertresvåg har også fått føle dypstatens klandestine overgrep i forsøk på å kneble ham og “rydde ham av veien”.

FN's Agenda 21/2030 – I norske kommuner og i norsk forvaltning omtalt som “Lokal Agenda 21”.

FN's Agenda 21/2030 – Et komplett rammeverk for innførelse av fullblods kommunistisk, fascistisk, kollektivistisk GLOBALT DIKTATUR – Den kommende FN-styrte verdensregjering.
FN's Agenda 21/2030 – Et komplett rammeverk for innførelse av fullblods kommunistisk, fascistisk, kollektivistisk GLOBALT DIKTATUR – Den kommende FN-styrte verdensregjering.

De holder fortsatt på, og nå med stereoidinjisert intensivert innsats:  I dagens virkelighet ser vi dette sviket praktisk implementert i form av et ras av grunnlovsstridige suverenitetsavståelser, privatisering og salg av folkets felleseie, samt myndighetenes fulle støtte til – og forpliktende tilslutning til –  FN's Agenda 21/2030, “Tusenårsmålene” og de “17 nye bærekraftsmål”, som er operasjonsmanualen (løpende oppdatert og “forbedret”) for den praktiske tilretteleggelse og innførelse av omtalte “FN-styrte” verdensregjering.  I vår forvaltning og i samtlige av våre går dette under navnet “Lokal Agenda 21“. “Lokal Agenda 21” har vært under aktiv praktisk implementering I NORGE – OG BAK FOLKETS RYGG – minst siden 1993.

World Government Summit – 2017

Om du “gnir deg i øynene” og ikke tror det er sant, så kan du jo klikke deg inn til WORLD GOVERNMENT Summit sin nettside og der selv lese hva denne gjengen legger opp til.  Planene ble lagt sist på 1700-tallet, de har siden jobbet iherdig med å rigge verdenssamfunnet med dette formål.  World Government Summit har holdt disse konferanser årlig siden 2013.  Merk deg undersiden “Strategic Partners”, som viser Verdensbanken, FN, World Economic Forum, CNN, OECD, International Monetary Fund (IMF) og en hel drøss andre elitisk globalistorganisasjoner.

World Government Summit 2017

World Government Summit 2017

Partners: IMF, Verdensbanken, CNN, FN, World Economic Forum, OECD etc.

I dag jobber stort sett alle norske partier FOR GLOBALISMEN og FOR etablering av en “FN-styrt” FASCIST-KOMMUNISTISK VERDENSREGJERING.  Dette er et gigantisk folkesvik, i det INGEN AV DISSE PARTIER NOENSINDE har vært åpne og ærlige med sine egne velgere – DET NORSKE FOLK – om hvilke planer som i flere tiår har vært på tegnebrettet, og hvilken samfunnsutvikling det norske samfunn egentlig har blitt MÅLRETTET styrt mot.

HUSK: Det er IKKE MULIG å etablere en ALLMEKTIG VERDENSREGJERING uten at den samtidig er KOMPLETT UDEMOKRATISK OG FULLBLODS DIKTATORISK!

Dette er enkelt å belyse:

1) I løpet av de siste mange tiårs intense arbeide for å forberede denne verdensregjeringen, har GLOBALISTMOTSTANDERNES STEMME OVERALT BLITT UNDERTRYKT, KNEBLET, LATTERLIGGJORDT OG SYKELIGHETSFORKLART. Du blir ikke rikspolitiker, minister, næringslivsleder på toppnivå, du blir ikke journalist, du blir ikke lærer, og du får ikke jobb i stillinger som kan påvirke de store masser med mindre kontrollmatrixen har verifisert og sikret seg at du enten er FOR globalisme, og/eller at du nesegrust servilt underkaster deg begrensninger for din mulighet til å formidle motstand og kritikk mot globalisme. Slik er det bare!  Som sagt, er du globalismekritiker så kommer du ikke i avisen eller på fjernsyn, med mindre det er for å latterliggjøre deg, sykelighetsforklare deg, og henge deg ut som RASIST, EKSTREMIST, FASCIST eller aller helst NAZIST. (Det har blitt både bedre og værre etter #brexit og #trump, man slipper oftere til, men hetsingen, latterliggjøringen. stigmatiseringen – og ikke minst Corporate Mockingbird Mafia Media FAKE NEWS – har nådd nye høyder.  Man slipper til, selvfølgelig fordi globalistene nå jobber i motbakke og må moderere seg, i det tiden naturligvis ikke er moden for å la maskene falle og derved avsløre det fulle omfang av disses gjennomsyrede totalitære natur og ideologi.)

2) I det øyeblikk en ALLMEKTIG VERDENSREGJERING er etablert, så forsvinner ALLE muligheter for demokrati – for hva skulle skje dersom demokratiske bevegelser skulle vokse frem med målsetning om å MELDE SEG UT? Finnes det noen som er naive nok til å tro at den ALLMEKTIGE VERDENSREGJERING med ALLMEKTIG ENERÅDENDE MILITÆR, ØKONOMISK og OLIGARKDIKTATORISK MAKT skulle tillate f.eks Norge å melde seg ut dersom det norske folk bestemmer seg for det?  Vi lever vel ikke i illusjonen om at Norge kan styre landet og vårt samfunn, og forvalte våre egne naturressurser etter egne ønsker og demokratisk vedtatte lover under en ALLMEKTIG VERDENREGJERING, som nettopp er etablert med det hovedformål – og så effektivt og irreversibelt som overhodet mulig –  å AVVIKLE og HINDRE enkeltnasjoners og folkegruppers muligheter til suverent selvstyre?

Det finnes vel ingen som ville nedlagt så mye muldvarparbeid, tid og planlegging, og begå så mye svindel, folkesvik, landssvik, forræderi og samfunnsbedrag for skattebetalernes regning, bare for å innføre en “liksom-verdensregjering” som i realiteten ikke skal ha noe makt?  Gjør det vel?

Et fersk høyaktuelt eksempel demonstreres i artikkelen Frykten for demokrati hvor vi kan lese hvordan globalistene (etter #brexit) nå jobber på spreng for gjøre det umulig for suverene nasjoner å trekke seg fra EU medlemskapet.  Demokratiet er ikke lengre på moten, og En plan for å avskaffe det nasjonale demokratiet i Europa er andre gode artikler å få med seg, som usminket viser hvor det bærer hen.

Bandittene som står bak dette (BLODTOTALITÆRE PSYKOPATER) har ett hovedformål, hvilket er: MENNESKEHETENS ENDELIGE og GLOBALT IRREVERSIBLE TOTALE UNDERKASTELSE!  Vi vil få SLAVEPLANETEN 2.0

SV-Kristin og Jonas Gahr Støre vil avvikle nasjonen Norge og underlegge oss alle den “FN-ledede verdensorden”

Det kan jo for noen høres fint ut, helt til man begynner å stille seg spørsmålet: Hva BETYR egentlig “FN-ledet verdensorden”?

https://youtube.com/watch?v=caaugWo4UAo%3Ffeature%3Doembed

En overoptimistisk Jonas Gahr Støre har det så travelt med å få realisert “global government” at han uttaler følgende:

“I am pretty sure, that the next government….if there is a next government….”

https://youtube.com/watch?v=L_kG-PgoQX8%3Ffeature%3Doembed

Mer lesestoff om den planlagte “FN-styrte” blodtotalitære verdensregjering som snikes inn i løyndom og BAK DEN GRØNNE MASKEN:

Jeg har publisert ca. 20 artikler som strekker seg over 2 arkivsider som forklarer det meste om FN's Agenda 21/2030.  Du anbefales på det sterkeste å lese og sette deg grundig inn i disse artikler, slik at du kan få et bedre innblikk i galskapen de planlegger for oss alle og våre etterkommere…i den grad vi i fremtiden overhodet vil få innvilget de blodtotalitære diktatorers tillatelser til å formere oss.  Det planlegges nemlig at slikt skal sentralstyres og håndheves med jernhånd, for de fåtall av oss som er igjen etter at de er ferdig med sine like så lenge planlagte depopulasjonsagendaer.

How can they depopulate the planet?

Det meste som er omtalt til nå i denne artikkelen dreier seg om en gjeng opprinnelig “statsløse” internasjonalisters norske femtekolonne-agenters systematiske grunnlovsbrudd og systematiske oppfordringer til grunnlovsbrudd.  Jeg gjør som så mange andre og stiller det berettigede spørsmål: Når starter Riksrettssakene?

Her passer det dog å sitere Jostemikk:

Å pokker! Jeg glemte det! Stortingspolitikerne har jo vernet seg fra å kunne bli stilt til ansvar for sine grunnlovsbrudd. Diplomatisk immunitet i eget land. Kanskje ikke så ulikt kravet fra FN i forbindelse med Rio 20, der de krevde straffefrihet for det de gjorde under og etter møtet?

HVA SIER KONGERIKET NORGES GRUNNLOV, ANSVARLIGHETSLOVEN OG STRAFFELOVEN  OM DENNE LANDSSVIKERGJENGENS AKTIVITETER?

Grunnloven §1.


“Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig* rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk”.

(*Fra originale Grunnloven fra 17. mai 1814. Endret i Novembergrunnloven 4. november 1814 )

Jeg velger her å sitere en av landets patriotiske storkanoner, Jim T. Slaaen, og hans knallsolide og årelange innsats for å påvise og avsløre disse “internasjonalistenes” historiske landssvikeraktiviteter.  Slaaens blogg anbefaler jeg virkelig alle å lese GRUNDIG.  Her noen utdrag fra Slaaens artikkel med den passende undertittel: “Regjeringen og Stortinget er igjen ute på ville veier.

Men på 1950 tallet begynte Arbeiderpartiet for fullt sitt arbeide for å jobbe for å spre sosialisme på verdensbasis. Dette arbeide førte blant mye annet, til en ny §93. Vil anbefale folk å lese Innst. S. nr. 185 fra 1956. “Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om forslag fra Rakel Seweriin (AP), Herman Smitt Ingebretsen (H), Konrad Knudsen (AP) og Neri Valen (V) til ny § 93 i Grunnloven. (Forslag nr. 17 i dok. nr. 11 for 1952).

Legg spesielt merke til de juridiske betenkelighetene rundt Grunnloven og det å avgi suverenitet. Dette er historiske dokument på når internasjonalsosialistene (internazistene) startet arbeide med å få Norge med i den gang “Det europeiske kull- og stålfellesskap”. Det som siden ble EF og nå EU.

Så skjer noe som uten tvil er samkjørt med Arbeiderpatiets og Socialist Internationals verdensregjeringsdeklarasjon av 1962.  Her ser du hvordan de rigger spillet, først kom grunnlovsendringen i MARS 1962, så kom Arbeiderpartiets og Socialist Internationals verdensregjeringsdeklarasjon i JUNI 1962

I mars 1962 under regjeringen Einar Gerhardsen III, ble Grunnloven endret for å legalisere “Europabevegelsens Norske Råd” slik at det ikke lenger var straffbart for Stortingspolitikere å være medlem av organisasjonen. Den skiftet navn til Europabevegelsen i Norge i 1965. Et av de tidlige forarbeidene som ble gjort for å få Norge med i EF, det som i dag heter EU.

Norske rikspolitikeres behandling av Grunnloven
Norske rikspolitikeres behandling av Grunnloven

Ser dere hvordan de samarbeider, og hvordan de rigger spillet for å minimere risikoen for straffeansvar?

Jim T. Slaaen fortsetter:

Når skal regjering og Storting begynne å holde Grunnloven?

Når skal de begynne å respektere Grunnloven?

Når skal de begynne å lese hele Grunnloven?

Når skal de begynne å lese hele paragrafer og slutte med å utelate det som ikke passer dem?

Hensikten med Grunnloven
Hensikten med Grunnloven

Brudd på Grunnloven – vår konstitusjon, er pr. definisjon det samme som høyforræderi og landssvik.

Lov om ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett [ansvarlighetsloven].

Kapittel 2. Om særlige bestemmelser om straffansvar for medlemmer av Statsrådet og Stortinget.

§11: “Den der som medlem av Statsrådet på annen måte enn nevnt i denne lovs øvrige bestemmelser ved handling eller undlatelse bevirker eller medvirker til noget som er stridende mot Grunnloven eller rikets lover, straffes med bøter eller med fengsel inntil 10 år”.

Lov om straff (straffeloven).

Annen del. De straffbare handlingene Kapittel 17. Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser:

§111: “Krenkelse av Norges selvstendighet og fred
Med fengsel inntil 15 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Norge eller en del av Norge

a) innlemmes i en annen stat,

b) blir underlagt en fremmed stats herredømme,

c) eller en stat som Norge er alliert eller i kampfellesskap med, blir påført krig eller fiendtligheter,

d) påføres vesentlige begrensninger i sin selvbestemmelsesrett, eller

e) løsrives”.

§112: Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred
Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred straffes med fengsel inntil 21 år. Ved avgjørelsen av om krenkelsen er grov, skal det særlig legges vekt på om:

a) Den har hatt særlig alvorlige virkninger for Norge,

b) Den er gjennomført ved en organisert væpnet aksjon, under utnyttelse av for inngrep av en fremmed stat, eller ved trussel om dette,

c) Gjerningspersonen er et medlem av regjeringen, Stortinget eller Høyesterett eller tilhører landets øverste sivile eller militære ledelse,

d) handlingen har medført tap eller fare for tap av menneskeliv.

§ 117: Inngrep overfor viktige samfunnsinstitusjoner:
“Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved bruk av makt, vold eller trusler, eller på annen ulovlig og organisert måte, griper inn i virksomheten til viktige samfunnsinstitusjoner som for eksempel en offentlig myndighet, et politisk parti eller et medieforetak, og derved setter betydelige samfunnsinteresser i fare”.

§ 118: Grovt inngrep overfor viktige samfunnsinstitusjoner.
“Grovt inngrep overfor viktige samfunnsinstitusjoner straffes med fengsel inntil 15 år. Ved avgjørelsen av om inngrepet er grovt, skal det særlig legges vekt på forhold som nevnt i § 112 bokstav a til d”.

§ 127: Forbund om krenkelse av Norges selvstendighet og forfatning mv.
“Med fengsel inntil 6 år straffes den som inngår forbund med noen om å begå lovbrudd som nevnt i §§ 111-120, § 123 eller § 124”.

Bryter en regjering og/eller et Storting Grunnloven, er de å betrakte som en ulovlig regjering og et ulovlig Storting. Alle vedtak som blir fattet etter en regjering og Storting har brutt Grunnloven, vil være et de facto uten lovhjemmel, altså en “nullitet”.

Får regjeringen og Stortinget fortsette etter et Grunnlovbrudd uten at kongen og Riksrett bryter inn og reiser tiltale for de som har forbrutt seg, er det den regjering og det Storting har foretatt seg, å anses som et statskupp har skjedd. Å begå statskupp, er en krigshandling mot Norge og det norske folk.

Det må få følger for en regjering og et Stortinget som stemmer for å avgi suverenitet. Det gjelder både i EØS-saken og over denne saken om det norske Finanstilsyn blir underlagt Brussel og EU. De som stemte for og inngikk EØS-avtalen, skulle vært straffet for lenge siden. Det er minst 10 års fengsel som bør vente dem, bare ved å forbryte seg på Ansvarlighetsloven. Straffeloven er soleklar også. Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred straffes med fengsel inntil 21 år. Ingen som setter Norges selvstendighet i fare, skal få sitte på Stortinget eller i regjering. Nå må retts-Norge og det norske folk våkne! Vi har sagt NEI til EF/EU to ganger. Første gang i 1972, andre gang i 1994. En regjering og/eller et Stortinget har ikke mandat til å gå imot folkeviljen. De har ikke mandat til å begå grunnlovbrudd. De har ikke mandat til å forbryte seg på Ansvarlighetsloven, og de har ikke mandat til å begå brudd på straffeloven. Storting og regjering må lære seg at et nei fra folket er et NEI…

Forbered deg på DEL II av denne artikkelen

Mens jeg snekrer sammen DEL II av denne artikkelen, som skal belyse Arbeiderpatiets ideologiske bakland og hvor de egentlig kommer fra – disse som har kuppet landet og ønsker å rasere det til fordel for en verdensregjering – så kan du selv forberede deg på hva som kommer, ved å se følgende dokumentar “The Other Israel” (Sensurert og slettet fra hele YouTube):

https://lbry.tv/$/embed/TedPike-TheOtherIsrael/66a88728b2aa1fe54402bca422ba806e8684b784

Direktelenke: https://open.lbry.com/@BookBurnerNemesis:f/TedPike-TheOtherIsrael:6

Om Pål  71 artikler

Et samfunnsengasjert levende pustende menneske av kjøtt og blod (living human – NOT a securitized hypothecated babylonian legal fiction – google: “legal name fraud”). Som en av initiativtagerne til NORGESAKSJONEN håper jeg nettportalens innhold og overordnede budskap forteller tilstrekkelig om hva jeg står for – hvilket bør være det viktigste. God lesning.

PREVIOUS

Dagens Næringsliv lufter informasjon om elitens planlagte grøssersamfunn. Her beskrives FN's Agenda 21, menneskepakking i “smart cities” og total avbefolkning av landsbygda.

NEXT

Ett studie av Stiftelsen Fritt Ord – Er de så “fritt ord” som de hevder, eller har de en annen agenda?

RELATERTE ARTIKLER

Hvorfor er pressen nå så stille? – Slobodan Milosevic var uskyldig i NATO-anklagene!

Photo by Diego Torres Silvestre | CC BY 2.0

A Deep State of Mind: USA's skyggeregjering og dens stille kupp

Behind the Green Mask

Folkemordagendaen FN's Agenda 21 – Analyse av det planlagte blodtotalitære fascistmaskineri våre norske rikspolitikere har deltatt i forberedelsen av de siste mer enn 40 år

19 COMMENTS

 1. May-Harriet Seppola sier:Fantastisk sammendrag , denne bør leses av alle for å slippe den evige diskusjonen om hvem skal vi stemme på .
  Europabevegelsen var skjult helt til 2004 da en driftig person som driver http://www.Bmonline.no har skrevet dette og konfronterte lederen i Europabevegelsen sammen med en del andre .
  Dette er krutt og fantastisk jobbet , skal dele den med så mange som mulig .SVAR
  • Pål sier:Takk for det May-Harriet. Ja, dette er informasjon av en type som virkelig burde bli spredt som ild i tørt gress. Djævelskapen vil bli enda tydeligere i DEL II.SVAR
   • Bjørn Ivar Simonsen sier:Har lest alt. Og det er spot on…har sett det i årevis. Har selv predikert straffeloven $111 og $112. Har og ganske “høyt” predikert europabevegelsen. Dem startet sitt arbeid allerede på slutten av 40tallet. Fatter ikke hvorfor ikke rettssystemet slår inn og straffer landssvikerne. Fatter ikke at velgerne stemmer på landssvikerpartiene. Velgere er medskyldig til sviket…..SVAR
 2. Jostemikk sier:Veldig bra om et svært viktig tema, Pål. Glede-gruer meg til del to. Selv om jeg i mange år har vært klar over agendaen til disse landssvikerne, tar det på å bli minnet om deres overgrep mot vårt lands befolkning.SVAR
 3. Øystein sier:Supert, Pål, at du graver i historikken. Samtlige representanter på Stortinget er løgnere og svikere, det er derfor vi ikke må stemme. Er det mindre enn 50 % oppslutning har ikke systemet lengre legitimitet. Da må det, i teorien, løse seg selv opp. Det vil systemet trolig ikke, for makta gir seg ikke uten kamp.En del av denne FNs ledede verdensorden vil menneskerettighetene stå sentralt. Få har lest dem, enda færre analysert dem: http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/er-menneskerettigheter-virkelig-menneskerettigheter/SVAR
 4. Torgeir sier:Overskriften stemmer.
  Logikken henger ikke sammen, og resuch er for dårlig.
  Motivasjonen er egosentrisk.
  Det mangler sjelelig kvalitet, omsorg og klarsynSVAR
  • Pål sier:Du glemmer en viktig sak. Det dreier seg om et ganske komplekst og viktig saksområde du anerkjenner med din henvisning til at artikkeltittelen faktisk representerer den situasjonen vi befinner oss i. Dette er en svært alvorlig sak, og en sak som hele det norske folk bør dele ansvaret og oppgavene med å få ryddet opp i. Det er altså ikke mitt ansvar alene. Jeg tror ingen vil være i stand til å skrive den perfekte artikkel om disse ting, som kan tilfredstille alle. Vil du være i stand til det?Dette burde være en jobb for akademia, våre journalister og politikere, men gjør de jobben? Nei det gjør de ikke. Er det noen ANDRE som gjør jobben, nei det er det smått med. Da må faktisk en helt vanlig “Ola Potet” som meg og noen få stykker til gjøre jobben, for noen må gjøre det. Kanskje du bør rette din kritikk mot media, akademia og politikere, og spørre hvorfor de ikke formidler sannheten om disse tema?Vi har det travelt! Vi må få ut denne informasjonen hurtigst mulig, og få den spredt så mye som mulig, slik at så mange som mulig kan bli bevisst hva som foregår og har foregått, og det må skje FØR disse globalistene/internasjonalistene raserer landet fullstendig. Vi har det travelt!Du får herved utfordringen fra meg om å bidra med noe som kan forbedre artikkelen. Konkretiser hva det er du kritiserer. La det helst komme i form av feilfri logikk, selvutslettende altruistisk motivasjon, fylt av sjelelig kvalitet, omsorg og klarsyn. Du står fritt til å lenke til noe du selv har forfattet, eller poste det her i en kommentar.Du er vel forhåpentligvis enig i at det er svært så enkelt å sitte tilbakelent å kritisere andres arbeide hvis en ikke samtidig stiller like høye krav til seg selv. Forøvrig anerkjenner jeg uten problemer at vi absolutt har forbedringspotensiale, så hvis du vil bidra med noe konstruktivt så er du velkommen til å ta kontakt. Bruk da kontaktformularen i øverste menylinje.SVAR
 5. Valgeir sier:Organisasjonen en verden er litt vanskelig pga navnet som er typisk dårlig søkeord, samt at tittelen ikke sier så mye. At deres motto var «Fred gjennom verdenslov» er langt mere megetsigende. At det nok er like fredelig som Islam kan man nok tenke seg til. Når de har drept all opposisjon vil de begynne å skille seg, å sikte ut dem som er minst for agendaen for å føre krig mot dem.Av listen av medlemmer er det noen kjente som fortsatt er veldig aktive i dag – Jan tore Sanner og Sverre Lodgaard. Den siste lederen var Odd Einar Dørum, etterhvert godt kjent som jøde.I deres blabla artikler finner slikt som :
  “Første steg på veien må være å oppnå enighet om prinsippet om at et globalt demokrati er ønskelig og nødvendig. Siden Thomas Hobbes' klassiske verk Leviathan har det eksistert en nær universell enighet om at individets frihet kun kan sikres av at det over individet står en statsmakt som kan forvalte et systems lover. Men man har ikke villet overføre denne logikken til forholdet mellom verdens stater.”Når man skyver individet foran seg, kan man kalle seg for en individualistisk bevegelse, men det betyr ikke at det er sant. Om den universelle enighet de omtaler hadde eksistert så skulle uansett disse politikerne vært de siste som skulle ha ledet noe og noen.Bakgrunnen for En verden klubben var World federalist movement startet i 1947 som var en del av nettverket og de mange lobby organisasjonene for League of nations and UN.
  https://en.wikipedia.org/wiki/World_Federalist_MovementSlik jeg ser det er vårt SYSTEMISKE Landsvik kjennetegnet gjennom tre store aksjoner.
  Innmeldingen i FN (UN). Ledet av Zionisten Jens Chr Hauge (AP)
  Innmeldingen i EØS, altså medlemskap i EU uten representasjon.
  Og Stortingsmeldingen av 79 hvor Norge som nasjon blir fjernet via dogme om Massekultur, samt den kommende masseinvasjon som for evig skal forhindre de lokale å komme til makten, ved at immigrantene må stemme på dem som slapp dem inn for evig.
  FN og EU er suverenitetsavskrivelser på løpende bånd. Avtaler og forpliktelser kalles de gjerne, men vi overtar dikterte lovverk, så som disse hat lovene som åpenbart har til hensikt å verne den fiendtlige invasjonen mot kritikk.SVAR
 6. Valgeir sier:T.Hobbes og statsmakten som skal forvalte individets rettigheter og frihet.wiki: Boken ble skrevet under den engelske borgerkrigen (1642–1651), mens Hobbes var i Frankrike som en av de første som flyktet dit og krigens brutalitet, mente Hobbes, var et tegn på hvordan livet var uten en stat, i naturtilstanden, og kunne kun bli unngått av en sterk, udelt regjering, en enehersker. Den eneste måten å unngå grusomheter på i alles krig mot alle er ved passiv, blind lydighet mot en eneveldig hersker.Hah – Det var det som En Verden Klubben siklet over – den sterke mann som politiker, brutal. men rettferdig (ettersom man ikke kan si annet).Av det som jeg har sett og forstått av historie så blir menneskeheten frikjent som ikke krigslystne. De krigslystne bruker stedfortredere og kriger ufortrødent videre, mens deres historieskrivere skylder på disse menneskene.Friheten vår sikres ikke av kapitalisme, fri handel eller andre løgner, men at vi forstår hvem som kan representere oss.SVAR
 7. Geir Syvertsen sier:Om du går inn på NWO listene vil du se at H-politikerene er like kåte i denne dannelsen av verdensregjering. Du vil og oppdage at de fleste topp-politikere i hele Europa og EU er medlemmer der. Israel er drivkraften bak denne NWO sammenmed krefter av israelsk avstamning i USA. De driver med rituelle satanistiske sammenkomster med alt fra menneskeofring til peofili (alt er veldokumentert gjennom ulike fora) Det er og den samme gjengen som står bak forfalskning av verdenshistorien og opptrapping/starting av dulike kriger, herunder 1. og 2. verdenskrig (se dokumentaren på utube som heter; “the greatest story never told”, som gir et skremmende bilde av hva denne gjengen i NWO står for. Alt med henvisning til ulike traktater som enkelt kan sjekkes opp)
  Dessverre er ikke AP alene i denne forfalskningen og luringen av det norske folk. Alle partiene skrev under på en samarbeidsavtale i 1967, om et felles mål, å få Norge inn i en ny union, med NWO som den bakenfordrivende kraft. Torvald Stoltenberg holdt også tale for denne gjengen og det felles mål de hadde, da de hadde møte i Daanmark for noen få år siden.
  Jens er jo en aktiv pådriver for å dra verden inn i en ny verdensomspennede krig med sin stilling i NATO. Russland og Kina er nå omringet av tropper fra USA og NATO.
  Problemet er at noen ytterst få familier styrer medieverden, også i Norge (iflg svensk forsker), med sterk tilknytning til Israel og USA, dvs NWO. Ta nå bre alle disse såkalte “terrorangrepene” rundt om som raskt viser seg å være falske. De drepte blir stadig drept i nye angrep, omtrent over hele verden. Det er blitt stor bisniss å vær katastrofe/terrorskuespillere.Det de fleste nordmenn ikk er klar over er at alle regjerngs og stortingspolitikere fram til nå bryter vesentlige straffelover §§ 82-83 og lover i Grunnloven vedrørende partier og innvalgte distriktsrepresentanter, men rettssystemet vil ikke ta saker mot politikerene. rettsvesnet velger å gå mot folkeviljen og Grunnlov og andre lover, for å beholde stillingene sine.SVAR
  • Pål sier:Takk for god og lærerik kvalitetskommentar. Ja Geir, du har rett i det meste her, mye tyder på at du har rett i alt. Vi må anta at det også finnes gode rettskafne mennesker blandt dem som har makt, men det kan ikke være mange. Her er en fersk artikkel fra Steigan som viser hvordan flertallet av disse maktmenneskene tenker, og hvilken vei det vil gå med oss alle dersom vi som folk (de store masser) ikke våkner opp og tar individuelt ansvar for å skaffe oss reell kunnskap og holde disse folkene i ørene: https://steigan.no/2017/06/13/velgerne-odelegger-demokratiet-mener-eliten/SVAR
 8. Nils Ove Ringøy sier:Det verkar ikkje som om det spelar noko særleg rolle kven du stemmer på. Kystpartiet var (er) kanskje eit unntak, men eg veit ikkje. Det er klart at dei andre partia må vite om dette. Har ingen problemer med å sjå for meg Jens og Siv møtast på ein Bilderberg konferanse der dei får seg ein god gapskratt over oss nordmenn.SVAR
  • Åse Runeberg Einerhaugen 7 8624 Mo sier:Meget intresant lesing,og opplysende fakta,håper mange leser seg opp,og blir med å gjøre noe med galskapen som skjer i vårt kjære fedreland,takk til dere som bidrar med opplysningene.SVAR
 9. Uten Parfyme sier:Norge og EU er allerede rasert.
  Takk til dere alle stolte Nasjonalister samt stolte Vantro borgere som bidro til å spre denne livsviktige artikkel. Ja den ovenfor om alle landssviker politikere som jobber på Stortinget idag. Synd at det ikke holdt å innformere venner osv, for Norge er rasert om kort tid. Vi kan likegodt kapitulere igjen som under krigen mot Hitler og vi kan overgi Norge til islam. For den etniske norske rase har ikke livets rett. Folket er mette og late. Det som er mest viktig er å skryte av flotte feriereiser, vise frem ny bil og se Gullrekka hver helg. Mens du sover så går AS Norge rett i dass og all velferd stopper. Nyte livet og drite i egne samt andre sine barn og barnebarn sin fremtid med total islam og no go zoner i by og bygd er tingen.Ser at folk ikke skriver innpå her lenger. Hold landssviker potenen varm innpå her også. For nå må vi som er ikke-sosialister kjempe for barn og barnebarn og nasjonen. Hva er mest ille å miste? Miste jobben,huset,bilen,hytta etc? ELLER er det mest ille å miste Norge slik vi hadde det og samt rasere fremtiden til alle etniske hvite barn og ungdom som er hjernevasket av sosialister?En nasjonalist er en som elsker sitt land enten han hun er fra Norge eller han hun er fra Afrika osv. En vantro er en mann kvinne som ikke tror på julenissen dvs islam og sharia. Husk at alle Vantro samt Sosialist-konvertitter til islam skal drepes i henhold til Koranen. Naive politikere tror at dem vil skånes av islamister når Norge er tatt over og Norge er blitt til Norgistan. Nasjonalister i Afrika vil beholde ja eie Afrika for etniske Afrikanere og vi synes det er topp. Men etniske Nordmenn ja spesiellt vi som har blondt hår osv skal overgi Norge til multikultur.Til dere som tror og eller håper at Frp er reddningen for landet.. Tro omigjen og glem Frp. For Frp er like skyldig som alle andre partier. Landssviker partiene er absolutt alle ja H, Frp, Ap, V, SV, KrF, Sp, MDG osv. For når så du en Frp politiker fortelle om det du leste på denne nettsiden? Ikke Carl I Hagen, ikke Siv Jensen, ikke Tybring Gjedde, og absolutt ikke heller. ALLE politikere visste og vet om agendaen om å rasere Norge og EU med fri innvandring og total islamisering. Men dem holder tyst, fordi dem er med på sviket mot folket. Husk at en tidligere frp mann ved navn stemte imot EU dritten og ble kastet ut av Frp. Han startet Norges Demokratene som vil ha Folkestyre ala Sveits modellen. Men heller ikke han fortalte det norske folk om agendaen som pågikk og pågår. Husk at absolutt alle partier samt politikere hadde og har tilgang til hva planene er for Norge og Europa. Still alle partier ja Demokratene, Norgespartiet, Kystpartiet osv til veggen og be om svar om det som skrives om i artikkelen på denne nettsiden. Og vi må ikke glemme at muslimer har laget eget muslimsk norges parti rettferdighetspartiet som vil ta over Norge sakte men sikkert.Så hva skal vi nasjonalister og vantro finne på? Jo gå sammen i det stille og danne hemmelige grupper der dere treffes ca en gang i uka og diskuterer hvilke tiltak vi må starte. Kartlegge alle rundt dere som er landssvikere ja i familie, slekt, venner, arbeidskolleger, naboer osv. For når Ragnarok dagen kommer og Borgerkrig er faktum så vil sleipe landssviker Sosialister snu kappen etter vinden. Dvs landsvikere vil rope til muslimer ..IKKE skyt meg jeg er deres venn.. Og sosialister vil rope til nasjonalister ..IKKE skyt jeg er som dere… Altså sosialister vil lyve for å overleve. Det samme gjelder luremuslimer altså alle muslimer også moderate muslimer. Trodde du muslimer på jobben din liker deg? Hahaha.. vent til det smeller mellom muslimer og vantro.SVAR
 10. ragnhild sier:Så ble det min tur til å besøke denne bloggen din Pål. Mektig imponert. Har lenket den til Peterkrabbe.wordpress.com og idag til resett.no, den siste i håp om at noen utvider sitt perspektiv på hva som står på spill her og nå. En haug med freppere tror ennå av Sylvi skal redde oss fra helvete 😉Jeg liker ditt personlig lille preg på formidlingen. Minner meg om en historielærer som levendegjorde formidlingen av viktige hendelser, som var han til stede når det skjedde. Og slik ble spikret til hukommelsen.Takk for at du bryr deg om vår nasjon og dens framtid. Det er virkelig sjokkerende hva som utkrystalliserer seg av norske politikeres intensjoner. Skjønt GHB (eks.) har aldri vist respekt for andre enn seg selv. Hun må vel sies å være Kissinger opp av dage … om ikke andre … he,he.SVAR
 11. Per Torgeir Rotlid sier:Viktig og grundig belystartikkel!SVAR
 12. Ingar Grøndahl sier:Kennedy sin tale: https://rumble.com/vpfzyt-robert-kennedy-jr.-full-speech-milan-italy-november-13th-2021-oracle-films.html
  .
  KREV VÅRE MENNESKERETTIGHETER: https://www.opprop.net/anmeldelse_av_eks-_og_statsminister_eks-_og_helseminister_pva_vare_barn#Folkebevegelsen ønsker alle en riktig god fortsettelse av uka!! : -) IngarSVAR
 13. arnfinn eriksen sier:Disse ting er dypt bekymringsverdige.
  Hvordan vil vi omtales av våre etterkommere, en gang i fremtiden? Vi som oppdaget bløffen uten å ta affære.
  Og aller først: hva slags “affære” er det man da tar? Her er det nok bare en ting som kan problematisere. Har du nok “mot i brystet”?
  Den naturlige responsen på dette kan bare være:”FOLKEOPPRØR”.SVAR
 14. Arnfinn Eriksen sier:Det er musikk for mine ører, hver gang jeg opplever at en spade blir kalt… en spade.
  Norge trenger selvsikre, dannede mennesker som taler sannheten.
  For sannhetsbegrepet er siden lenge på glid, i tidsåndens era. nemlig nå.
  Hvis sannheten er relativ beror det på at noen tuklet med den(i smug).
  Satans landssvikere og forrædere blir i alle land og folk straffet med rep og galge.
  på deres frukter skal de gjenkjennes.
  Tistler&torner kontra jordbær&fløte. Man må bare våge.
  Rent hus, Mann eller mus.

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.