Grenseverdier for elektromagnetiske felt – EMF.

Det er etablert internasjonale retningslinjer for hvor sterke elektromagnetiske felt befolkningen tillates å bli utsatt for. Retningslinjene er utarbeidet av ICNIRP og gjelder som maksimale eksponeringsgrenser i . For arbeidsplasser ble det i 2016 innført et nytt EU direktiv som skal beskytte arbeidstakere mot elektromagnetisk eksponering Direktiv 2013/35/EU.

Europarådet har gått gjennom nyere forskning og mener at negative helsemessige effekter fra mikrobølgestråling er tilstrekkelig påvist og at føre-var prinsippet bør legges til grunn ved fastsettelse av grenseverdier. Ut fra dette vedtok de i mai 2011 å anbefale at medlemslandene snarest innfører nye og betydelig lavere grenseverdier enn de som gjelder i dag. De legger spesiell vekt på å begrense stråling som barn utsettes for.

En oversikt over grenseverdier er gjengitt nedenfor

  • Høyfrekvens stråling
  • Lavfrekvens magnetiske felt
  • Lavfrekvens elektriske felt
  • Tyske bygningsbiologers anbefaling for soverom
  • TCO retningslinjer for datautstyr

Høyfrekvens stråling.
Blant forskere og fagfolk er det en diskusjon om grenseverdier for mikrobølge stråling skal fastsettes basert på termiske effekter (oppvarming av kroppsvev) eller om det skal tas hensyn til biologiske effekter av stråling. Grenseverdier fastsatt ut fra biologiske effekter er rundt regnet 100 000 ganger lavere enn om en kun ser på kortvarige termiske effekter.

Termiske effekter
Når kroppsvev utsettes for mikrobølgestråling så fører det til en oppvarming av vevet. Grenseverdiene for mikrobølgestråling er utarbeidet av en internasjonal komité (ICNIRP) som legger termiske effekter til grunn for sine anbefalinger. Grenseverdien er satt slik at oppvarming av kroppsvev ikke skal overstige 1 °C ved kortvarig eksponering. Virkning av stråling over lengre tid er ikke vurdert.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), tidligere Statens strålevern, legger termiske effekter til grunn for fastsettelse av norske grenseverdier og bruker de grenseverdiene som er anbefalt av ICNIRP. Virkning av stråling over lengre tid tas det ikke hensyn til.

Biologiske effekter
Et stort antall forskere mener at det er påvist biologiske effekter av mikrobølgestråling ved langt lavere strålingsnivå enn dagens offisielle grenseverdier. Eksempel på slike virkninger er ionetransport gjennom cellemembraner, skade på DNA og påvirkning på produksjon av stresshormoner.

Europarådet har gått gjennom nyere forskning og mener at negative helsemessige effekter fra mikrobølgestråling er tilstrekkelig påvist slik at føre-var prinsippet bør legges til grunn ved fastsettelse av grenseverdier. Ut fra dette vedtok de i mai 2011 å anbefale at medlemslandene snarest innfører nye og betydelig lavere grenseverdier enn de som gjelder i dag. Europarådets anbefalte grenseverdier er 100 000 ganger lavere enn de gjeldende norske verdiene.

Lavfrekvens magnetiske felt
De fleste apparater i boliger og kontorlokaler har grunnfrekvens på 50 Hz. Et viktig unntak er induksjonskomfyrer som er kommet på markedet de senere årene. Disse lager et magnetisk felt i som varmer opp kokekarene, frekvensen på dette feltet er 20 – 70 kHz. Grenseverdiene for frekvenser over 2 – 3 kHz er rundt regnet 10 ganger lavere er grenseverdien for vanlig strømnett (50 Hz).

Myndighetene (DSA) henviser til en grenseverdi på 200 µT og samtidig tilrår utredninger hvis forventede nivåer i bygg er over 0,4 µT. – Utredningsnivået er etablert fordi myndighetene ønsker å ta høyde for den vitenskapelige usikkerheten som fremdeles eksisterer på området.

Siden det fortsatt er en liten usikkerhet knyttet til om langvarig eksponering for lavfrekvente magnetiske felt kan gi en økning i leukemi blant barn, har helsemyndighetene fra 2006 tilrådd vurdering av tiltak ved etablering av nye bygg nær kraftledninger og nye kraftledninger nær bygg. Med bygg menes boliger, skoler eller barnehager.
DSA har satt krav om at det i byggeprosjekter der det forventes feltnivåer over 0,4 µT i årsgjennomsnitt i bygninger skal gjøres utredninger for å avklare nivået og se på alternative løsninger.

Lavfrekvens elektriske felt

Tyske bygningsbiologers anbefaling for soverom
I Tyskland har bygningsbiologer arbeidet med problemstillingen i flere ti-år, og basert på egen erfaring har de etablert SMB-so15 normer for vurdering av elektromagnetiske felt. Disse normene gjelder for soveplassen og inneholder noen av de strengeste anbefalingene som finnes.

Anbefalt EMF strålegrense på soverom

Datautstyr
TCO standarden for datautstyr har sin opprinnelse fra Tjänstemännens Centralorganisation i . Fra begynnelsen på 80-tallet merket de økende helseproblem hos sine medlemmer som arbeidet foran dataskjermer. I mangel av gode retningslinjer etablerte de sine egne krav til datautstyr (TCO-standarden).

Retningslinjer EMF strålegrense fra PC, datautstyr, printere

Folkets Strålevern sine anbefalinger

Basert på nåværende kunnskap fra internasjonale forsker- og medisinske miljøer som har erfaring med helseproblemer i forbindelse med elektromagnetiske felt (EMF), Europarådets anbefaling fra 2011 og Bioinitiative Rapporten 2012, EUROPAEM 2016, anbefaler Folkets Strålevern følgende retningslinjer for langtids eksponering, spesielt ved soveplass, arbeidsplass og andre steder man oppholder seg sammenhengende mer enn 4 timer per dag.

Høyfrekvens Stråling bør være maksimum 100 μW/m2 for pulsede høyfrekvens signaler for friske mennesker (samlet strålingseffekt fra alle strålingskilder). For el-overfølsomme bør soveplassen helst ha en samlet strålingseffekt under 10 μW/m2.

Lavfrekvens Magnetiske felt bør være maksimum 100 nT for friske mennesker. For el-overfølsomme bør ikke soveplassen ha sterkere magnetisk felt enn 20 nT.

Lavfrekvens Elektriske felt og tålegrenser har man generelt lite erfaring med. Men som en «Føre-var» anbefaling anbefales for soveplass å komme ned mot, og gjerne under, 10 V/m, målt med jord som referanse, svarende til 3,5 V/m ved potensialfri måling. For el-overfølsomme bør soveplassen ha et så lavt elektrisk felt som overhode mulig. – Det anbefales å vurdere det elektriske feltet ved hjelp av potensialfri tredimensjonal (3D) måling da dette gir det mest korrekte bildet av det elektriske feltet.

Referanser:

For de som allerede er el-overfølsomme så kan det kanskje være nødvendig å forholde seg til noe strengere anbefalinger, slik som den Østerikske legeforeningens anbefaling (se side. 9) og de Tyske Byggbiologiske normer for soveplass (2015).

Du vil kanskje også like

Mer fra forfatter

+ There are no comments

Add yours

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.